Σαλαμίνα: Ιδιοκτήτης ταβέρνας έβαλε στη θέση τους «νονούς» της νύχτας

Δύο Έλληνες συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης (25/6) στο νησί της Σαλαμίνας κατηγορούμενοι για απόπειρα εκβίασης επικίνδυνης σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων – Αναζητούνται επιπλέον επτά συνεργοί τους

Ειδι­κό­τε­ρα και όπως προ­έ­κυ­ψε από την έρευ­να, τρεις δρά­στες, οι δύο συλ­λη­φθέ­ντες ηλι­κί­ας 37 και 40 ετών καθώς και ένας 35χρονος, βρα­δι­νές ώρες της 25-6-2019, μετέ­βη­σαν σε κατά­στη­μα στη Σαλα­μί­νακαι απαί­τη­σαν από τον ιδιο­κτή­τη του την κατα­βο­λή χρη­μα­τι­κού ποσού, προ­κει­μέ­νου να ανα­λά­βουν την παρο­χή «προ­στα­σί­ας» του κατα­στή­μα­τος του.

Όταν ο ιδιο­κτή­της αρνή­θη­κε την παρο­χή χρη­μά­των για «προ­στα­σία» και κάλε­σε την Αστυ­νο­μία.

Ο 40χρονος επι­τέ­θη­κε τόσο στον ιδιο­κτή­τη όσο και σε θαμώ­να του κατα­στή­μα­τος, τον οποίο τραυ­μά­τι­σε με μαχαί­ρι ένας εκ των δρα­στών.

Στη συνέ­χεια ακο­λού­θη­σε συμπλο­κή, κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας, ο 35χρονος πυρο­βό­λη­σε δύο φορές στον αέρα και έστρε­ψε απει­λη­τι­κά το όπλο του προς θαμώ­νες του κατα­στή­μα­τος.

Σε έρευ­νες που διε­νερ­γή­θη­καν στις οικί­ες των δρα­στών, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν:

  • -2- ρέπλι­κες πολε­μι­κών τυφε­κί­ων (τύπου Μ4)
  • συσκευή ηλε­κτρι­κού εκκε­νω­τή ρεύ­μα­τος (taser)
  • χει­ρό­γρα­φο σημεί­ω­μα που ανέ­γρα­φε διά­φο­ρα χρη­μα­τι­κά ποσά και κατα­στή­μα­τα στη Σαλα­μί­να
  • -3- κινη­τά τηλέ­φω­να

Επι­πρό­σθε­τα, ο 35χρονος και ο 40χρονος έχουν κατη­γο­ρη­θεί κατά το παρελ­θόν για σωρεία αδι­κη­μά­των.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη σε βάρος τους σχη­μα­τι­σθεί­σα δικο­γρα­φία, οδη­γή­θη­καν στον κ. Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Πει­ραιά, ο οποί­ος τους παρέ­πεμ­ψε σε Τακτι­κό Ανα­κρι­τή.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων