- Διαφήμιση -

Βόμβα στου Ζωγράφου : Αυτός είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός

Φωτογραφία από τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στον μαντρότοιχο της Πανεπιστημιούπολης, απέναντι από το ΑΤ Ζωγράφου, έρχεται στο φως της δημοσιότητας

Φωτο­γρα­φία από τον εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό που τοπο­θε­τή­θη­κε στον μαντρό­τοι­χο της Πανε­πι­στη­μιού­πο­λης, απέ­να­ντι από το ΑΤ Ζωγρά­φου, έρχε­ται στο φως της δημοσιότητας.

Στο εν λόγω σημείο οι αστυ­νο­μι­κοί εντό­πι­σαν καλώ­δια και ρολόι, ενώ η συν­δε­σμο­λο­γία του μηχα­νι­σμού ήταν πλή­ρης. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες εκτι­μή­σεις, ο μηχα­νι­σμός ήταν ενερ­γός και «θα μπο­ρού­σε να είχε προ­κα­λέ­σει ακό­μη και νεκρό».

Μέσα στον μηχα­νι­σμό εντο­πί­στη­κε πυρί­τι­δα, καθώς επί­σης και δεκά­δες καρ­φιά, ενώ το ρολόι ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο ώστε η βόμ­βα να εκρα­γεί κανο­νι­κά και μάλι­στα, μόλις λίγη ώρα μετά τον εντο­πι­σμό της.

Πηγή: protothema.gr

 

Σχεδίαζαν τυφλό χτύπημα – Προβληματισμός στην ΕΛ.ΑΣ

Η παρα­τη­ρη­τι­κό­τη­τα του διοι­κη­τή του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Ζωγρά­φου πρό­λα­βε στο παρά πέντε ένα τυφλό τρο­μο­κρα­τι­κό χτύ­πη­μα που θα μπο­ρού­σε πέρα από ζημιές να έχει προ­κα­λέ­σει και θύμα­τα καθώς δεν είχε προη­γη­θεί προει­δο­ποι­η­τι­κό τηλεφώνημα.

Η υπό­θε­ση έχει προ­κα­λέ­σει συνα­γερ­μό στην ΕΛ.ΑΣ, ενώ στη περιο­χή βρέ­θη­κε κλι­μά­κιο της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας που διε­ξά­γει έρευ­να για το συμ­βάν ανα­μέ­νο­ντας την ανά­λη­ψη ευθύ­νης για να δια­πι­στω­θεί ποιοι κρύ­βο­νται πίσω από τη συγκε­κρι­μέ­νη ενέργεια.

Ως προς τα κίνη­τρα στε­λέ­χη της ΕΛ.ΑΣ. δεν απο­κλεί­ουν το ενδε­χό­με­νο να σχε­τί­ζο­νται με τις επι­χει­ρή­σεις για εκκέ­νω­ση υπό κατά­λη­ψη κτι­ρί­ων, την επι­χεί­ρη­ση στο Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο αλλά και τα κρού­σμα­τα αστυ­νο­μι­κής βίας πρό­σφα­τα στα Εξάρχεια.

Οι αστυ­νο­μι­κοί μετά τα περι­στα­τι­κά αυτά ανέ­με­ναν επι­θέ­σεις σε αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες ειδι­κά εκτός κέντρου Αθή­νας όπου υπάρ­χει έντο­νη παρου­σία αστυ­νο­μι­κών και για αυτό το λόγο είχαν ζητή­σει από το προ­σω­πι­κό να βρί­σκε­ται σε αυξη­μέ­νη επαγρύπνηση.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων