- Διαφήμιση -

Επίθεση σε κατάστημα My market στον Βύρωνα!

Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε κατάστημα My market στον Βύρωνα Η επίθεση έγινε στις 2.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Έσπασαν τους υαλοπίνακες του μαγαζιού και πέταξαν μπογιές. Εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Επί­θε­ση σε κατά­στη­μα της γνω­στής αλυ­σί­δας σού­περ μάρ­κετ My market στον Βύρω­να εξα­πέ­λυ­σαν άγνω­στοι τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του. Οι δρά­στες επι­τέ­θη­καν στο κατά­στη­μα My market γύρω στις 2.30 τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του και αφού έσπα­σαν τους υαλο­πί­να­κες του σού­περ μάρ­κετ, στη συνέ­χεια πέτα­ξαν μπο­γιές και εξα­φα­νί­στη­καν προς άγνω­στη κατεύθυνση.

Η επί­θε­ση αυτή ήρθε μερι­κές ημέ­ρες μετά από την παρέμ­βα­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν αναρ­χι­κοί σε κατά­στη­μα My market στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με αφορ­μή την επι­στο­λή διευ­θύ­ντριας προς τους εργα­ζο­μέ­νους σε περι­φε­ρεια­κό κατά­στη­μα της αλυ­σί­δαςΜέλη της συλ­λο­γι­κό­τη­τας «Ελευ­θε­ρια­κή Πρω­το­βου­λία Θεσ­σα­λο­νί­κης» πέτα­ξαν τρι­κά­κια «ως μια ελά­χι­στη ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης προς τους εργαζομένους».

«Μετά τις νέες προ­κλή­σεις της εργο­δο­σί­ας στα Mymarket απο­φα­σί­σα­με να παρέμ­βου­με στο υπο­κα­τά­στη­μα επί της οδού Μ. Μπό­τσα­ρη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ως μια ελά­χι­στη κίνη­ση αλλη­λεγ­γύ­ης προς τους εργα­ζό­με­νους. Σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι χαμο­γέ­λα­σαν. Δεν ήταν όμως το ψεύ­τι­κο χαμό­γε­λο που η εργο­δο­σία τους υπο­χρε­ώ­νει να έχουν. Ήταν χαμό­γε­λα ταξι­κής περη­φά­νειας κι αλλη­λεγ­γύ­ης. Κανέ­νας εργα­ζό­με­νος μόνος του απέ­να­ντι στην ασυ­δο­σία των αφε­ντι­κών» ανα­φέ­ρουν σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή τους.

Απολύθηκε από το My Market η διευθύντρια που ζητούσε… αναγκαστικά χαμόγελα

Απο­μα­κρύν­θη­κε από την εται­ρία η περι­φε­ρεια­κή διευ­θύ­ντρια του My Market που είχε προ­κα­λέ­σει σάλο με την επι­στο­λή της προς τους εργα­ζό­με­νους. Η από­λυ­ση έγι­νε την Πέμ­πτη (07.03.2019) υπό το βάρος των οργι­σμέ­νων αντιδράσεων.

Η επι­στο­λή της προς τους εργα­ζό­με­νους στα My Market είχε προ­κα­λέ­σει σάλο. Τους ζητού­σε να χαμο­γε­λούν… ανα­γκα­στι­κά παρ’ ότι κάποιοι αμεί­βο­νται με 300 ευρώ.

Η επι­στο­λή δεν άργη­σε να γίνει viral και να προ­κα­λέ­σει σάλο και οργι­σμέ­νες αντι­δρά­σεις. Η εται­ρία επι­βε­βαί­ω­σε στο newsit.gr την από­λυ­ση της περι­φε­ρεια­κής διευ­θύ­ντριας. «Λόγω των προ­βλη­μά­των που δημιούρ­γη­σε η στά­ση της στην εται­ρία, λει­τουρ­γώ­ντας μεμο­νω­μέ­να και χωρίς να υπάρ­χει οποια­δή­πο­τε κατεύ­θυν­ση ή οδη­γία από την εται­ρία, ανα­γκα­στή­κα­με να την απο­μα­κρύ­νου­με από τα καθή­κο­ντά της», τόνι­σε εκπρό­σω­πος της My Market στο newsit.gr.

Η επιστολή που προκάλεσε οργή

Ήταν πριν από μερι­κές μέρες όταν μέσω των social media έγι­νε viral η επι­στο­λή της εν λόγω περι­φε­ρεια­κής διευ­θύ­ντριας ενός εκ των πιο γνω­στών σού­περ μάρ­κετ της χώρας, του My Market. Το περι­στα­τι­κό δεν άργη­σε να γίνει talk of the town, με τα οργι­σμέ­να σχό­λια να πέφτουν βρο­χή. Αιτία τα όσα ανέ­φε­ρε το συγκε­κρι­μέ­νο στέ­λε­χος στην επι­στο­λή προς τους εργα­ζό­με­νους στην εταιρία.

Απαι­τού­σε από τους εργα­ζό­με­νους να… χαμο­γε­λούν στα My Market για­τί έχουν δου­λειά και πλη­ρώ­νο­νται στην ώρα τους. Και για να… προ­λά­βει, όπως έγρα­ψε, όσους θα (ήθε­λαν να) της απα­ντή­σουν ότι οι μισθοί είναι της τάξης των 300 ευρώ, σπεύ­δει να τους «ενη­με­ρώ­σει» ότι «το 300 σε σχέ­ση με το μηδέν είναι 300% περισσότερο».

Κατά την ίδια, οι εργα­ζό­με­νοι στο My Market έχουν κι άλλους λόγους να χαμο­γε­λούν, θέλουν δεν θέλουν. Για­τί η εται­ρία σέβε­ται και ακού­ει τα προ­βλή­μα­τά τους, για­τί επέν­δυ­σε χρή­μα­τα για να έχουν εκεί­νοι δου­λειά (τους έκα­νε χάρη μάλ­λον), για­τί οι πελά­τες του σού­περ μάρ­κετ τους πλη­ρώ­νουν (!) και πρέ­πει να τους ευχα­ρι­στούν, χαμο­γε­λώ­ντας και για­τί η εται­ρία έχει καλές προσφορές.

Το κείμενο της επιστολής προς τους εργαζόμενους στα My Market

«Καλη­σπέ­ρα σας,

Σε συνέ­χεια της επι­κοι­νω­νί­ας του διευ­θυ­ντή της εται­ρεί­ας μας, θα σας ανα­φέ­ρω κάποιους λόγους για να χαμο­γε­λά­τε για όσους δυσκο­λεύ­ο­νται να το κάνουν.

  • Επει­δή έχε­τε δουλειά.
  • Επει­δή πλη­ρω­νό­σα­στε στην ώρα σας (για αυτούς που θα πουν ότι παίρ­νουν 300€ θυμί­ζω ότι το 300 σε σχέ­ση με το μηδέν είναι 300% περισσότερο).
  • Επει­δή εργά­ζε­στε σε μία εται­ρεία που σέβε­ται και ακού­ει τα προ­βλή­μα­τά σας.
  • Επει­δή η εται­ρεία επέν­δυ­σε χρή­μα­τα για να συνε­χί­ζε­τε να εργάζεστε.
  • Επει­δή πλη­ρώ­νε­στε για αυτό.
  • Επει­δή οι πελά­τες του κατα­στή­μα­τος σας πλη­ρώ­νουν, και πρέ­πει να τους ευχα­ρι­στεί­τε για αυτό με ένα χαμόγελο.
  • Για­τί θα έχου­με τόσο καλές προ­σφο­ρές που πρέ­πει να τις διαφημίζουμε.

Ανυ­πο­μο­νώ να δω την αντα­πό­κρι­σή σας στα απο­τε­λέ­σμα­τα του μυστι­κού επι­σκέ­πτη που θα γίνει μέσα στον μήνα.

 

Πηγή newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων