- Διαφήμιση -

Νέο Ατύχημα Στην Καθαριότητα Του Δήμου Ηλιούπολης – Κάδος Απορριμάτων Έπεσε Στο Χέρι Εργαζόμενης

Νέο ατύχημα φαίνεται πως συνέβη στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης νωρίς σήμερα το πρωί.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες, κάδος έφυ­γε από τον μηχα­νι­σμό ανύ­ψω­σης και έπε­σε στο χέρι εργα­ζό­με­νης, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στεί ελα­φρά. Για το περι­στα­τι­κό έχει εκδό­σει ανα­κοί­νω­ση το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων του Δήμου Ηλιούπολης.

Η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει τα εξής:

Ένα ακό­μη εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» στο Δήμο Ηλιού­πο­λης συνέ­βη σήμε­ρα το πρωί κατά την ώρα της απο­κο­μι­δής του προ­γράμ­μα­τος ανακύκλωσης.

Έφυ­γε ο κάδος από τον μηχα­νι­σμό ανύ­ψω­σης και τσά­κι­σε τα δάκτυ­λα της συνα­δέλ­φισ­σας (παρα­τα­σιού­χας), κάτι το οποίο έχει ξανα­γί­νει σε άλλους εργα­ζό­με­νους με το συγκε­κρι­μέ­νο αυτο­κί­νη­το, ευτυ­χώς χωρίς σοβα­ρό τραυματισμό.

Το νέο αυτό συμ­βάν έρχε­ται να προ­στε­θεί στον μακρύ κατά­λο­γο των εργο­δο­τι­κών “εργα­τι­κών – ατυ­χη­μά­των” που συμ­βαί­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα στο Δήμο Ηλιού­πο­λης αλλά και ολό­κλη­ρης της χώρας. 

Η συχνό­τη­τα τους εκτός από ανη­συ­χη­τι­κή είναι και απόρ­ροια της εντα­τι­κο­ποί­η­σης , της έλλει­ψης προ­σω­πι­κού, (μαζεύ­ουν 500 κάδους την ημέ­ρα) και της υπο­τί­μη­σης της ίδιας της ανθρώ­πι­νης ζωής, στη λογι­κή του κόστους, που όταν δεν θρη­νού­με θύμα­τα, οι εργα­ζό­με­νοι σακα­τεύ­ο­νται στην ανά­γκη να βγει το μερο­κά­μα­το, με ελλι­πέ­στα­τες τις συν­θή­κες υγιει­νής και ασφάλειας. 

Ας μας απα­ντή­σουν η δημο­τι­κή αρχή και η υπη­ρε­σία για­τί δεν έχουν παρ­θεί μέτρα, ενώ είχε καταγ­γελ­θεί το πρό­βλη­μα με το μηχα­νι­σμό του συγκε­κρι­μέ­νου απορ­ριμ­μα­το­φό­ρου καθώς και των προ­βλη­μα­τι­κών κάδων, ώστε οι συνά­δελ­φοι να βγαί­νουν για το μερο­κά­μα­το ασφαλής.

Από την άλλη έχου­με και την κυβέρ­νη­ση που σχε­διά­ζει την περι­κο­πή του ανθυ­γιει­νού επι­δό­μα­τος σε αυτές τις επι­κίν­δυ­νες υπηρεσίες. 

Η Δημο­τι­κή αρχή στη­ρί­ζει την πολι­τι­κή αντί­λη­ψη και πρα­κτι­κή της Κυβέρ­νη­σης (ΣΥΡΙΖΑ), όπως και των προη­γού­με­νων Κυβερ­νή­σε­ων (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της δου­λειάς, τις ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας, χωρίς συγκε­κρι­μέ­νο πρό­γραμ­μα υγιει­νής και ασφά­λειας των εργαζομένων.

Εκφρά­ζου­με στη συνά­δελ­φο μας γρή­γο­ρη ανάρ­ρω­ση και ζητού­με εδώ και τώρα από τη Δημο­τι­κή Αρχή, να λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων, πριν θρη­νή­σου­με θύματα. 

Καλού­με όλους τους εργα­ζό­με­νους να παλέ­ψουν για ασφα­λείς συν­θή­κες υγιει­νής και ασφά­λειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

 

Πηγή ilioupolinews.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων