- Διαφήμιση -

Εξάρχεια: Συνελήφθησαν 6 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιο­ποί­η­ση πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κά με την δρά­ση εγκλη­μα­τι­κού κυκλώ­μα­τος που δρα­στη­ριο­ποιεί­το στη δια­κί­νη­ση ποσο­τή­των ακα­τέρ­γα­στης και κατερ­γα­σμέ­νης κάν­να­βης (σοκο­λά­τας και χασι­σέ­λαιου) στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή των Αθη­νών και κυρί­ως στα Εξάρ­χεια, επε­τεύ­χθη μέσω ανά­λυ­σης και δια­σταύ­ρω­σης πλη­ρο­φο­ρια­κών δεδο­μέ­νων, εξα­κρί­βω­σης χώρων και δημιουρ­γί­ας ατο­μι­κού “προ­φίλ”, ο εντο­πι­σμός των μελών του και η πιστο­ποί­η­ση της δρά­σης τους.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων