- Διαφήμιση -

Επιστολή Κορέ για την Ακρόπολη

Ολη η αλήθεια για την επίστρωση

Επι­στο­λή του Μανό­λη Κορ­ρέ βάζει τα πράγ­μα­τα στη θέση τους όσον αφο­ρά την επί­στρω­ση του δια­δρό­μου στην Ακρό­πο­λη. Στην επι­στο­λή αυτή εξη­γεί το ιστο­ρι­κό και τις αιτί­ες που οδη­γη­θή­κα­με σε αυτή την επιλογή.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Αρχαιο­λο­γία σήμε­ρα Archeology Today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων