- Διαφήμιση -

Προσλήψεις στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Δείτε ειδικότητες

Πρό­σλη­ψη δέκα ατό­μων Καλ­λι­τε­χνι­κού προ­σω­πι­κού για το Δημο­τι­κό Ωδείο Υμητ­τού με σχέ­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σμέ­νου χρό­νου για την κάλυ­ψη ανα­γκών της εκπαι­δευ­τι­κής χρο­νιάς (2021–2022).

 

Περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στo Facebook:

Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων