Σημειώ­νε­ται ότι λόγω του περι­στα­τι­κού υπήρ­ξαν μικρές τρο­πο­ποι­ή­σεις στα δρο­μο­λό­για. Πλέ­ον οι συρ­μοί κινού­νται κανονικά.