- Διαφήμιση -

Βανδαλισμοί στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας

Share Βανδαλισμούς στον Λόφο Φιλοπάππου - Πνύκα προκάλεσε ομάδα πολιτών το μεσημέρι της Κυριακής 7 Απριλίου

Βαν­δα­λι­σμούς στον Λόφο Φιλο­πάπ­που — Πνύ­κα προ­κά­λε­σε ομά­δα πολι­τών το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής 7 Απρι­λί­ου, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Υπαλ­λή­λων Φύλα­ξης Αρχαιο­τή­των (ΠΕΥΦΑ).

Τα άτο­μα «που συμ­με­τεί­χαν σε εκδή­λω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για άλλο θέμα κατευ­θύν­θη­καν προς την μπά­ρα — Αρχαιο­λο­γι­κό Χώρο της Πνύ­κας απαι­τώ­ντας από τον φύλα­κα να την ανοί­ξει για να περά­σουν», καταγ­γέλ­λει η ΠΕΥΦΑ.

 

Μετά την άρνη­ση του φύλα­κα, οι άγνω­στοι προ­κά­λε­σαν φθο­ρά στη μπά­ρα, η οποία, σύμ­φω­να με την ΠΕΥΦΑ, πρέ­πει να αντι­κα­τα­στα­θεί. Στη συνέ­χεια κατευ­θύν­θη­καν στα δύο κοντέι­νερ στην Πνύ­κα, τα οποία στε­γά­ζουν την Αρχαιο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία και εργα­το­τε­χνι­κό προσωπικό.

«Εκεί ξήλω­σαν την μισή περί­φρα­ξη, εισήλ­θαν στον περι­φραγ­μέ­νο Χώρο και έγρα­ψαν συν­θή­μα­τα στα κοντέι­νερ και μετά και στο φυλά­κιο, κατό­πιν αποχώρησαν»,σημειώνουν οι εκπρό­σω­ποι των αρχαιοφυλάκων.

Κάλε­σαν δε το υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού, τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες αλλά και την αστυ­νο­μία να πρά­ξουν τα δέοντα: «

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που συμ­βαί­νουν τέτοια περι­στα­τι­κά και πρέ­πει η πολι­τι­κή ηγε­σία του ΥΠΠΟΑ και κάθε αρμό­δια υπη­ρε­σία συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου της αστυ­νο­μί­ας να λάβουν σοβα­ρά υπό­ψη τους αυτές τις έκνο­μες ενέρ­γειες», ανα­φέ­ρει η Ένω­ση και κατα­λή­γει: «Εκτι­μού­με ότι σιγά — σιγά επι­χει­ρεί­ται να στη­θεί ένα δεύ­τε­ρο «κρά­τος» και το μεγά­λο εμπό­διο είναι η αρχαιο­λο­γι­κή υπηρεσία».

 

Πηγή www.naftemporiki.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων