- Διαφήμιση -

Το ιστορικό φαρμακείο του Μπακάκου στην Ομόνοια

Ένα σημείο αναφοράς και ιστορίας

Το Φαρ­μα­κείο Μπα­κά­κος βρί­σκε­ται στην Ομό­νοια από τις επο­χές της δόξας της μέχρι την παρακ­μή της. Έξω από την είσο­δο του έχουν δοθεί και δίνο­νται ακό­μα αμέ­τρη­τα ραντε­βού πάσης φύσε­ως, φυλής και επο­χής. «Ραντε­βού στου Μπα­κά­κου» έλε­γαν οι Αθη­ναί­οι των περα­σμέ­νων δεκα­ε­τιών και ήξε­ραν που θα συνα­ντη­θούν. Κάπως έτσι το φαρ­μα­κείο Μπα­κά­κος έγι­νε σημείο ανα­φο­ράς όλης της Αθή­νας κι διε­θνές πρό­τυ­πο επι­χεί­ρη­σης της εποχής.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων