- Διαφήμιση -

Στήριξη του Δήμου Αθηναίων σε μικρές επιχειρήσεις στο ιστορικό κέντρο

Χρηματοδοτούνται 111 μικρές επιχειρήσεις της Αθήνας

Με το ποσό των 2,3 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, ο Δήμος Αθη­ναί­ων χρη­μα­το­δο­τεί 111 μικρές επι­χει­ρή­σεις της Αθή­νας, δίνο­ντάς τους τη δυνα­τό­τη­τα να προ­χω­ρή­σουν στην ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση των υπο­δο­μών και του εξο­πλι­σμού τους και ‑με αυτόν τον τρό­πο- να μειώ­σουν τις δαπά­νες ενέρ­γειας και το λει­τουρ­γι­κό τους κόστος.

Πρό­κει­ται για την πρω­το­βου­λία «Athens Business Green Toolkit», που ανα­κοι­νώ­θη­κε τον περα­σμέ­νο Μάιο από την Εται­ρεία Ανά­πτυ­ξης και Του­ρι­στι­κής Προ­βο­λής του Δήμου Αθη­ναί­ων (ΕΑΤΑ), και εντάσ­σε­ται σε μία ολο­κλη­ρω­μέ­νη στρα­τη­γι­κή της δημο­τι­κής αρχής να στη­ρί­ξει την τοπι­κή οικο­νο­μία και ταυ­τό­χρο­να να δημιουρ­γή­σει τις καλύ­τε­ρες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για μία βιώ­σι­μη και ανθε­κτι­κή πόλη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων