- Διαφήμιση -

Το εκκλησάκι δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών κρύβει ένα αρχαίο μυστικό

Φέρει στην όψη του το μοναδικό εικονογραφημένο ημερολόγιο του αρχαίου ελληνικού κόσμου

Κομ­ψός ο μικρός ναός που ανε­γέρ­θη­κε επί του αρχαιο­λά­τρη Μητρο­πο­λί­τη Αθη­νών Μιχα­ήλ Χωνιά­τη τον 12ο αι. (σύμ­φω­να με άλλη άπο­ψη, θεμε­λιώ­θη­κε τον 8ο αι. από την αυτο­κρά­τει­ρα Ειρή­νη την Αθη­ναία). Για την κατα­σκευή του δεν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν ως οικο­δο­μι­κό υλι­κό πέτρες ή τού­βλα αλλά μαρ­μά­ρι­να ανά­γλυ­φα από μνη­μεία που χρο­νο­λο­γού­νται από τον 6ο αι. π.Χ. έως τα πρώ­ι­μα βυζα­ντι­νά χρόνια.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στην Ομά­δα μας στο Facebook:

Ιστο­ρι­κό Κέντρο — Ψυρ­ρή — Πλά­κα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων