- Διαφήμιση -

Τι απαντά το Άσυλο Ανιάτων στις καταγγελίες περί κακοδιαχείρισης

Για δημιουργία εντυπώσεων εν όψει των δημοτικών εκλογών κάνει λόγο το ίδρυμα

Θέση ανα­φο­ρι­κά με καταγ­γε­λί­ες για αδια­φα­νή δια­χεί­ρι­ση της περιου­σί­ας του, τις οποί­ες απέ­στει­λε στην εισαγ­γε­λία ο δήμος Αθη­ναί­ων, παίρ­νει το Άσυ­λο Ανιά­των, κάνο­ντας λόγο για «μυθεύ­μα­τα» και για δημιουρ­γία εντυ­πώ­σε­ων εν όψει των δημο­τι­κών εκλο­γών, ενώ τονί­ζει πως έχει ήδη προ­σφύ­γει στη Δικαιο­σύ­νη για την υπόθεση.

Ειδι­κό­τε­ρα, σε ανα­κοί­νω­σή του το Άσυ­λο Ανιά­των αναφέρει:

«Τις τελευ­ταί­ες μέρες ακού­με και δια­βά­ζου­με διά­φο­ρα μυθεύ­μα­τα σχε­τι­κά με τη δια­βί­βα­ση καταγ­γε­λιών από τον Δήμο Αθη­ναί­ων στον Εισαγ­γε­λέα περί αδιά­φα­νων δια­δι­κα­σιών της αξιο­ποί­η­σης των ακί­νη­των του Ασύ­λου Ανιάτων.

Ήδη από το 2012 η αξιο­ποί­η­ση των ακι­νή­των του γίνε­ται απο­κλει­στι­κά βάσει εκτί­μη­σης πιστο­ποι­η­μέ­νων εκτι­μη­τών, ενώ κάθε χρό­νο Ορκω­τοί Λογι­στές ελέγ­χουν τις οικο­νο­μι­κές κατα­στά­σεις του. Από τον Νοέμ­βριο του 2018, Σύμ­βου­λος Δια­χεί­ρι­σης και Αξιο­ποί­η­σης της ακί­νη­της περιου­σί­ας του έχει ανα­λά­βει η σύμπρα­ξη εται­ρειών ALPHA Αστι­κά Ακί­νη­τα – GLP Values SA.

Εξάλ­λου, ο Δήμος Αθη­ναί­ων έχει ορί­σει κυβερ­νη­τι­κή επί­τρο­πο από τις 03–09- 2010, η οποία συμ­με­τέ­χει στις συνε­δριά­σεις του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, με αρμο­διό­τη­τα τον έλεγ­χο νομι­μό­τη­τας των απο­φά­σε­ων του, όπου έχουν εξε­τα­σθεί και εγκρι­θεί όλες οι προ­τά­σεις αξιο­ποί­η­σης των ακι­νή­των και ουδέ­πο­τε έχει εκφρά­σει αντιρρήσεις.

Η δημιουρ­γία εντυ­πώ­σε­ων που επι­χει­ρεί­ται με ανα­πα­ρα­γω­γή αστή­ρι­κτων καταγ­γε­λιών χωρίς πλή­ρη γνώ­ση των πραγ­μα­τι­κών δεδο­μέ­νων, τα οποία ήδη βρί­σκο­νται από τις 24-10-2018 στη διά­θε­ση του Δήμου Αθη­ναί­ων, είναι του­λά­χι­στον ύποπτη.

Υπο­θέ­του­με την αγω­νία ορι­σμέ­νων υπο­ψη­φί­ων για την εκλο­γή ή επα­νε­κλο­γή τους στις επι­κεί­με­νες εκλο­γές, αλλά κακώς εμπλέ­κουν το Άσυ­λο Ανιά­των στις διά­φο­ρες επι­κοι­νω­νια­κές τους κορώ­νες. Θα έπρε­πε να σέβο­νται την ιστο­ρία και το έργο του.

Το Άσυ­λο Ανιά­των για 125 χρό­νια, επι­τέ­λε­σε, επι­τε­λεί και θα επι­τε­λεί αδιά­λει­πτα, απρό­σκο­πτα και ανι­διο­τε­λώς τερά­στιο κοι­νω­νι­κό έργο, ενώ έχει ήδη προ­σφύ­γει στη δικαιο­σύ­νη για τη δυσφή­μι­ση που υφίσταται».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων