- Διαφήμιση -

Μαθητική παρέλαση στην Αθήνα – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει της μαθητικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας έχουν τεθεί σε ισχύ από το πρω

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις ενό­ψει της μαθη­τι­κής παρέ­λα­σης που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο κέντρο της Αθή­νας έχουν τεθεί σε ισχύ από το πρωί.

Σύμ­φω­να με από­φα­ση της Τρο­χαί­ας Αττι­κής σήμε­ρα θα ισχύ­σουν οι παρα­κά­τω κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στην Αθήνα.

Στο κέντρο της Αθή­νας θα γίνει στα­δια­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας και απα­γό­ρευ­ση της στά­σης και στάθ­μευ­σης των οχη­μά­των από τις 6 το πρωί μέχρι το πέρας των εκδη­λώ­σε­ων της Δευ­τέ­ρας 25 Μαρ­τί­ου στις οδούς και στις καθέ­τους αυτών έως την πρώ­τη παράλ­λη­λη οδό:

– Αχιλ­λέ­ως, στο τμή­μα της μετα­ξύ της πλ. Καραϊ­σκά­κη και της οδού Θερ­μο­πυ­λών και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.
– Λένορμαν
– Κολοκυνθούς
– Βούρβαχη
– Πετμεζά
– Καλ­λι­ρό­ης, στο τμή­μα της μετα­ξύ της Λ. Βου­λιαγ­μέ­νης και της οδού Πετμε­ζά, ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας από Λ. Βου­λιαγ­μέ­νης προς Φραντζή.
– Καρόλου
– Μάρ­νη, στο τμή­μα της μετα­ξύ της πλ. Βάθης και της οδού Καρό­λου και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας
– Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου

Επι­πλέ­ον θα γίνει στα­δια­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας και απα­γό­ρευ­ση της στά­σης – στάθ­μευ­σης των οχη­μά­των από τις 12 το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής έως 19.30 της Δευ­τέ­ρας 25 Μαρ­τί­ου στην ανώ­νυ­μη οδό που οδη­γεί από τον Περι­φε­ρεια­κό Λυκα­βητ­τού στο Λόφο Λυκαβηττού.

Ακό­μη θα απα­γο­ρευ­τεί η στά­ση – στάθ­μευ­ση των οχη­μά­των από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδη­λώ­σε­ων της Δευ­τέ­ρας στη λεω­φό­ρο Βασι­λίσ­σης Όλγας. Θα γίνει δια­κο­πή κυκλο­φο­ρί­ας και δια­κο­πή στά­ση – στάθ­μευ­σης από 06.00 της Κυρια­κής μέχρι ολο­κλή­ρω­ση εκδη­λώ­σε­ων στον Ιερό Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό Αθη­νών στις οδούς Μητρο­πό­λε­ως, Αιό­λου στο τμή­μα μετα­ξύ των οδών Ερμού και Αδρια­νού και Ερμού στο τμή­μα μετα­ξύ της πλ. Ασω­μά­των και της οδού Αιόλου.

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων