- Διαφήμιση -

Σύλληψη Ρώσου επιχειρηματία στην Αθήνα

Δικαστικό - διπλωματικό θρίλερ με πρωταγωνιστή έναν Ρώσο επιχειρηματία εξελίσσεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα στην Αθήνα.

Ο λόγος για τον Γεβγκέ­νι Καλί­νιν, «ειδι­κό» σε θέμα­τα ενέρ­γειας, που συνε­λή­φθη την Πέμ­πτη στο «Ελ. Βενι­ζέ­λος» σε εκτέ­λε­ση εντάλ­μα­τος των ουκρα­νι­κών αρχών. Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο Καλί­νιν κατη­γο­ρεί­ται για φορο­δια­φυ­γή ύψους εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, το διά­στη­μα πριν από το 2014. Την Παρα­σκευή οδη­γή­θη­κε ενώ­πιον του εισαγ­γε­λέα, ο οποί­ος διέ­τα­ξε την κρά­τη­σή του έως ότου εξε­τα­στεί το αίτη­μα έκδο­σης των Αρχών της Ουκρα­νί­ας. Τις εξε­λί­ξεις στην υπό­θε­ση παρα­κο­λου­θεί η πρε­σβεία της Ρωσί­ας στην Αθή­να. Χθες εκπρό­σω­πός της, μιλώ­ντας στην «Κ», τόνι­σε ότι «από την πρώ­τη στιγ­μή γίνο­νται όλες οι απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες προ­κει­μέ­νου να παρα­σχε­θούν στον Καλί­νιν όλα τα νόμι­μα δικαιώ­μα­τα». Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα του πρα­κτο­ρεί­ου TASS, o 52χρονος Ρώσος συνερ­γα­ζό­ταν με ελλη­νι­κές εται­ρεί­ες στον τομέα της ενέρ­γειας και φέρε­ται να ήρθε την Πέμ­πτη στην Ελλά­δα στο πλαί­σιο συζη­τή­σε­ων που είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας στη Μόσχα, με αντι­κεί­με­νο την προ­σέλ­κυ­ση επενδύσεων.

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα στον διε­θνή Τύπο, ο Καλί­νιν μέχρι τον Μάρ­τιο του 2014 εργα­ζό­ταν στην ουκρα­νι­κή εται­ρεία VETEK, που ενε­πλά­κη σε φορο­δια­φυ­γή ύψους 260 εκατ. δολα­ρί­ων. Ηταν υπο­στη­ρι­κτής του ρωσό­φι­λου, πρώ­ην προ­έ­δρου της Ουκρα­νί­ας Βίκτορ Για­νου­κό­βιτς και μετά την έκδο­ση διε­θνούς εντάλ­μα­τος εις βάρος του, ο Καλί­νιν επέ­στρε­ψε στη Ρωσία. Σε παλαιό­τε­ρες δηλώ­σεις του στο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο TASS o 52χρονος επι­χει­ρη­μα­τί­ας είχε αρνη­θεί ότι εργα­ζό­ταν στην εται­ρεία VETEK μολο­νό­τι υπάρ­χουν δημο­σιεύ­μα­τα προ του 2014, τα οποία φιλο­ξε­νούν δηλώ­σεις του ως εκπρο­σώ­που της. Την ίδια στιγ­μή το όνο­μα και η φωτο­γρα­φία του βρί­σκο­νται δημο­σιευ­μέ­να στη λίστα κατα­ζη­του­μέ­νων που έχει αναρ­τή­σει στο Δια­δί­κτυο το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας. Στη συγκε­κρι­μέ­νη κατα­χώ­ρι­ση επι­ση­μαί­νε­ται ότι ο Καλί­νιν κατη­γο­ρεί­ται για απά­τη, φορο­δια­φυ­γή και συμ­με­το­χή σε τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση. Τον 52χρονο εκπρο­σω­πεί στην Ελλά­δα ο δικη­γό­ρος Γιάν­νης Ραχιώτης.

Σε δηλώ­σεις του στα ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά πρα­κτο­ρεία TASS και Sputnik τόνι­σε ότι ο εντο­λέ­ας του διώ­κε­ται για το γεγο­νός ότι εργά­στη­κε σε εται­ρεί­ες, οι οποί­ες υπο­τί­θε­ται ότι ελέγ­χο­νταν από υπο­στη­ρι­κτές του πρώ­ην προ­έ­δρου της Ουκρα­νί­ας, Βίκτορ Για­νου­κό­βιτς, και κατη­γό­ρη­σε την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση ότι εξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ και της Ουκρα­νί­ας. Επι­πλέ­ον, υπο­στή­ρι­ξε ότι σε περί­πτω­ση έκδο­σής του στην Ουκρα­νία η ζωή του θα τεθεί σε κίν­δυ­νο. «Το σημε­ρι­νό καθε­στώς στην Ουκρα­νία έχει επι­δο­θεί σε διώ­ξεις ενα­ντί­ον των εκα­τομ­μυ­ρί­ων πολι­τών του, ρωσι­κής κατα­γω­γής και πολύ περισ­σό­τε­ρο κατά των Ρώσων πολι­τών που εργά­σθη­καν στη χώρα την περί­ο­δο των δημο­κρα­τι­κά εκλεγ­μέ­νων προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων», δήλω­σε ο κ. Ραχιώ­της στο ελλη­νι­κό Sputnik.

 

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων