- Διαφήμιση -

Σύγκλητος ΟΠΑ: Σε σοβαρό κίνδυνο η καλή λειτουργία των Πανεπιστημίων

Με τις αντιδράσεις των πανεπιστημίων κατά του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας να συνεχίζονται και τους καθηγητές της ΟΛΜΕ να κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία για το θέμα την Παρασκευή, σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με τις αντι­δρά­σεις των πανε­πι­στη­μί­ων κατά του νέου πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να συνε­χί­ζο­νται και τους καθη­γη­τές της ΟΛΜΕ να κατε­βαί­νουν σε 24ωρη απερ­γία για το θέμα την Παρα­σκευή, σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε και η Σύγκλη­τος του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του ΟΠΑ:«Η Σύγκλη­τος του Οικο­νο­μι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών παρα­κο­λου­θεί με ανη­συ­χία τη συνε­χι­ζό­με­νη νομο­θέ­τη­ση ίδρυ­σης υπερ-πανε­πι­στη­μί­ων ανά την επι­κρά­τεια με τη μέθο­δο της ενσω­μά­τω­σης ΤΕΙ σε Πανε­πι­στή­μια. Το νέο τοπίο δια­μορ­φώ­νε­ται χωρίς αιτιο­λό­γη­ση ανα­γκών, κοστο­λό­γη­ση εφι­κτής υλο­ποί­η­σής του και στάθ­μι­σης των συνε­πειών για τα Πανε­πι­στή­μια. Ως εκ τού­του, θέτει σε σοβα­ρό κίν­δυ­νο την καλή λει­τουρ­γία των Πανε­πι­στη­μί­ων, δεδο­μέ­νων των περιο­ρι­σμέ­νων κρα­τι­κών πόρων για τη χρη­μα­το­δό­τη­σή τους.

Η Σύγκλη­τος επι­ση­μαί­νει ότι, η συνε­χι­ζό­με­νη μεί­ω­ση του αριθ­μού των υπη­ρε­τού­ντων μελών ΔΕΠ του Ιδρύ­μα­τος επι­δρά καθο­ρι­στι­κά στην ποιό­τη­τα των σπου­δών και στην ακα­δη­μαϊ­κή ανά­πτυ­ξή του. Η μεί­ω­ση αυτή θα πρέ­πει να αντι­στρα­φεί άμε­σα. Σε κάθε άλλη περί­πτω­ση, θα τεθεί σε κίν­δυ­νο το ακα­δη­μαϊ­κό κεφά­λαιο των 100 ετών λει­τουρ­γί­ας του Ιδρύματος.

Η Σύγκλη­τος θεω­ρεί αδι­καιο­λό­γη­το τον απο­κλει­σμό του Ιδρύ­μα­τος από την πρό­σφα­τη κατα­νο­μή 150 νέων θέσε­ων μελών ΔΕΠ από το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Ζητά από το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των την άμε­ση διά­θε­ση 35 νέων θέσε­ων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυ­μα, ώστε αυτό να είναι σε θέση να συνε­χί­σει απρό­σκο­πτα και απο­τε­λε­σμα­τι­κά την εκπαι­δευ­τι­κή και ερευ­νη­τι­κή λει­τουρ­γία του».

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων