- Διαφήμιση -

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην αλβανική πρεσβεία στην Αθήνα ‑Για τη συνέχιση της κράτησης του Φρέντι Μπελέρη

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην αλβα­νι­κή πρε­σβεία στην Αθή­να ‑Για τη συνέ­χι­ση της κρά­τη­σης του Φρέ­ντι Μπελέρη.

Σχε­τι­κό κάλε­σμα είχε απευ­θύ­νει η Ένω­ση Χει­μαρ­ριω­τών «Η Χει­μάρ­ρα» κάνο­ντας λόγο για «από­φα­ση της Αλβα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, απέ­να­ντι σε κάθε έννοια δικαί­ου», προ­σθέ­το­ντας πως η «Ένω­ση Χει­μαρ­ριω­τών θα ασκή­σει κάθε δύνα­μη που μπο­ρεί προ­κει­μέ­νου οι συμπα­τριώ­τες μας να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι όπως δικαιούνται»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων