- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Στην Παλιά Αθήνα του 1956

Μια νοσταλγική κινηματογραφική βόλτα

Μια κινη­μα­το­γρα­φι­κή βόλ­τα στην Αθή­να του 1956, για να μάθουν οι νέοι και να θυμη­θούν οι μεγα­λύ­τε­ροι σε ηλι­κία, πώς ήταν αυτή η πόλη κάπο­τε. Πώς ήταν η Πλα­τεία Ομο­νοί­ας, οι κεντρι­κοί δρό­μοι, τα αυτο­κί­νη­τα, οι πεζοί, οι τρο­χο­νό­μοι, το Μονα­στη­ρά­κι, οι χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες δια­κο­σμή­σεις, τα πρα­τή­ρια βεν­ζί­νης, οι οίκοι μόδας, τα κομ­μω­τή­ρια, τα φώτα των θεά­τρων και η οδός Πανε­πι­στη­μί­ου τη νύχτα;

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σχε­τι­κές σελί­δες μας στο Facebook:
Η Αθή­να σήμε­ρα Athens today
Κεντρι­κός Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα
Η Αττι­κή σήμε­ρα Attiki today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων