- Διαφήμιση -

Ποιες παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμπι στην Αττική

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ασφαλείας και καταλληλότητας των υδάτων

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο έλεγ­χος ασφα­λεί­ας και καταλ­λη­λό­τη­τας των υδά­των σε 199 ακτές του Ανα­το­λι­κού, Νότιου και Δυτι­κού παρά­κτιου μετώ­που και των νήσων της Αττι­κής, από τις αρμό­διες Διευ­θύν­σεις Υγειο­νο­μι­κού Ελέγ­χου και Περι­βαλ­λο­ντι­κής Υγιει­νής της Περι­φέ­ρειας Αττικής.

Ανα­λυ­τι­κά οι κατάλ­λη­λες για κολύμ­βη­ση θάλασ­σες της Αττικής:

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ
Βρεί­τε μας και στις σχε­τι­κές σελί­δες μας στο Facebook:
Νότιος Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα
Η Ανα­το­λι­κή Αττι­κή σήμερα
Η Δυτι­κή Αττι­κή σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων