- Διαφήμιση -

Στην Μενδώνη η αυτοψία για την Ακρόπολη

H ΕΣΑ­μεΑ με επι­στο­λή της στην υπουρ­γό Πολι­τι­σμού Λ. Μεν­δώ­νη  κοι­νο­ποιεί την αυτο­ψία  που διε­νήρ­γη­σε στον Ιερό Βρά­χο της Ακρό­πο­λης ανα­φο­ρι­κά με την αξιο­λό­γη­ση της προ­σβα­σι­μό­τη­τας των παρεμ­βά­σε­ων που έχουν ήδη υλο­ποι­η­θεί στο χώρο, τον εντο­πι­σμό σημεί­ων που χρειά­ζο­νται βελ­τί­ω­ση και την ανταλ­λα­γή από­ψε­ων με τους μελε­τη­τές και στε­λέ­χη του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού για την δια­σφά­λι­ση της ασφα­λούς και ισό­τι­μης πρό­σβα­σης ατό­μων με ανα­πη­ρία και εμπο­δι­ζό­με­νων ατό­μων στον Βρά­χο, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της παρέμβασης.

Κοντο­λο­γίς χρειά­ζο­νται περαι­τέ­ρω βελ­τιώ­σεις στους χώρους στάθ­μευ­σης, στις δια­δρο­μές επί του Βρά­χου της Ακρό­πο­λης και στον Ιστο­ρι­κό Περί­πα­το αλλά και στην ενη­με­ρω­τι­κή σελί­δα στο διαδίκτυο.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων