- Διαφήμιση -

Πλατείας Συντάγματος: Απομένουν οι τελευταίες “πινελιές” για την ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται το έργο της ανά­πλα­σης της κάτω πλευ­ράς της πλα­τεί­ας Συντάγ­μα­τος από τον Δήμο Αθη­ναί­ων, με το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του να έχει ολο­κλη­ρω­θεί και το σημείο να είναι πλέ­ον προ­σβά­σι­μο στους κατοί­κους και επι­σκέ­πτες της πόλης.

«Η πλή­ρως ανα­νε­ω­μέ­νη όψη της κάτω πλα­τεί­ας, δια­τη­ρεί τα ιστο­ρι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της, και παράλ­λη­λα δια­συν­δέ­ε­ται με τον σύγ­χρο­νο τρό­πο ζωής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων