Πετροπόλεμος μεταξύ αλλοδαπών στο κέντρο της Αθήνας

Για υπό κατάληψη κτίριο

Επει­σό­δια ξέσπα­σαν μετα­ξύ αλλο­δα­πών τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τρί­της σε ένα υπό κατά­λη­ψη κτί­ριο το οποίο βρί­σκε­ται το κέντρο της Αθή­νας και συγκε­κρι­μέ­να στην πλα­τεία Βάθη.

Το επει­σό­διο ξεκί­νη­σε στις 2:30 τα ξημε­ρώ­μα­τα όταν μια ομά­δα αλλο­δα­πών επι­χεί­ρη­σε να μπει στο κτί­ριο στο οποίο διέ­με­νε ήδη μια άλλη ομά­δα, επί­σης, αλλο­δα­πών.

Εκεί­νοι που βρί­σκο­νταν μέσα στο κτί­ριο πέτα­ξαν πέτρες σε όσους βρί­σκο­νταν έξω από αυτό, με εκεί­νους να απα­ντούν πετώ­ντας πέτρες και μπου­κά­λια.

Δεν τραυ­μα­τί­στη­κε, σύμ­φω­να με το opentv κανείς από τα επει­σό­δια

Σημειώ­νε­ται ότι στιγ­μές αργό­τε­ρα στο σημείο έφτα­σαν αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις οι οποί­ες απο­μά­κρυ­ναν τους παρευ­ρι­σκό­με­νους, δίνο­ντας έτσι ένα τέλος στα επει­σό­δια. Από το περι­στα­τι­κό δεν έχει κατα­γρα­φεί κάποιος τραυ­μα­τι­σμός.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων