- Διαφήμιση -

Παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες

Παράταση έως και τις 28 Ιουνίου 2019 στην υποβολή αντιρρήσεων επί δασικών χαρτών για περιπτώσεις περιοχών, όπου οι σχετικές προθεσμίες έληγαν από τις 29 Μαρτίου έως και τις 8 Μαΐου 2019, δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Mε τρο­πο­λο­γία του στο σ/ν «Σύστα­ση, συγκρό­τη­ση και αρμο­διό­τη­τες της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής Κωδι­κο­ποί­η­σης και άλλες δια­τά­ξεις», διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι η παρά­τα­ση ισχύ­ει και για τους κατοί­κους του εξωτερικού.

Σύμ­φω­να με τη διά­τα­ξη, η παρά­τα­ση κρί­νε­ται ανα­γκαία καθώς παρα­τη­ρή­θη­κε αυξη­μέ­νη προ­σέ­λευ­ση πολι­τών για ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με το περιε­χό­με­νο του αναρ­τη­μέ­νου δασι­κού χάρ­τη, καθώς και για υπο­βο­λή ατε­λώς αντιρ­ρή­σε­ων, με απο­τέ­λε­σμα να δυσχε­ραί­νε­ται η εξυ­πη­ρέ­τη­σή τους από τις υπη­ρε­σί­ες σε συν­δυα­σμό με την ανα­ζή­τη­ση των απα­ραί­τη­των δικαιολογητικών.

Επί­σης, όπως σημειώ­νε­ται στην αιτιο­λο­γία της ρύθ­μι­σης, παρα­τη­ρή­θη­κε πολ­λοί τεχνι­κοί σύμ­βου­λοι να μην προ­λα­βαί­νουν να εξυ­πη­ρε­τή­σουν τους πελά­τες τους έως την κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία των αντιρρήσεων.

Τέλος, δεδο­μέ­νου ότι στη συγκε­κρι­μέ­νη διά­τα­ξη συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και οι πλη­γεί­σες από τις μεγά­λες πυρ­κα­γιές του 2018 περιο­χές (Μάτι και Κινέ­τα Αττι­κής), δίνε­ται επι­πλέ­ον χρό­νος τόσο στους πολί­τες για την άσκη­ση των δικαιω­μά­των τους όσο και στις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­σή τους.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων