- Διαφήμιση -

Οργή αστυνομικών: Ανεξέλεγκτοι οι μπαχαλάκηδες, θα θρηνήσουμε θύματα!

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή καταδρομική επίθεση στο Α.Τ. Ακροπόλεως. Έχουμε κρούσει εδώ και πολύ καιρό τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη δράση των κάθε λογής μπαχαλάκηδων και κάθε φορά οι έχοντες την ευθύνη, προσπαθούν να κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να μας βαπτίσουν υπερβολικούς», τονίζει η Ένωση Αστυνομικών.

Βολές κατά της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη εξα­πο­λύ­ει, με ανα­κοί­νω­σή της, η Ένω­ση Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Αθη­νών, με αφορ­μή την επί­θε­ση κατά του Αστυ­νο­μι­κού Τμή­μα­τος Ακροπόλεως.

«Κατα­δι­κά­ζου­με απε­ρί­φρα­στα τη χθε­σι­νή κατα­δρο­μι­κή επί­θε­ση στο Α.Τ. Ακρο­πό­λε­ως. Έχου­με κρού­σει εδώ και πολύ και­ρό τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για την ανε­ξέ­λεγ­κτη δρά­ση των κάθε λογής μπα­χα­λά­κη­δων και κάθε φορά οι έχο­ντες την ευθύ­νη, προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν το πρό­βλη­μα κάτω από το χαλί και να μας βαπτί­σουν υπερ­βο­λι­κούς», τονί­ζει η Ένω­ση Αστυνομικών.

«Έχου­με ξανα­πεί ότι θα θρη­νή­σου­με θύμα­τα. Αν συνε­χι­στεί αυτή η κατά­στα­ση ποιος θα τους στα­μα­τή­σει άρα­γε; Η ανύ­παρ­κτη πλέ­ον «ομά­δα ΔΕΛΤΑ» τα σχε­δόν δια­λυ­μέ­να ΜΑΤ, ή η Ασφά­λεια που ασχο­λεί­ται μόνο με πάρερ­γα;», διε­ρω­τά­ται η Ένωση.

«Ξέρουν όλοι ότι λέμε την αλή­θεια, επει­δή όμως δεν διοι­κού­με, καλού­με τους «υπεύ­θυ­νους» να προ­στα­τεύ­σουν και να θωρα­κί­σουν τους αστυ­νο­μι­κούς ώστε να μπο­ρούν να προ­στα­τεύ­ουν την κοι­νω­νία. Δεί­τε την αλή­θεια κύριοι και στα­μα­τή­στε να κυνη­γά­τε τη σκιά σας», προσθέτει.

Κατά την επί­θε­ση, ομά­δα περί­που 40 ατό­μων, ντυ­μέ­νοι μασκα­ρά­δες, εκτό­ξευ­σαν του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις βόμ­βες μολό­τοφ στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα προ­κα­λώ­ντας υλι­κές ζημιές στην είσο­δο, σε δύο περι­πο­λι­κά αλλά και σε ένα γει­το­νι­κό αρτο­ποιείο. Στη συνέ­χεια οι δρά­στες τρά­πη­καν σε φυγή. Προ­σή­χθη­σαν δέκα άτο­μα τα οποία στη συνέ­χεια μετή­χθη­σαν στην Ασφά­λεια Αττικής.

 

Πηγή http://www.skai.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων