Πού στήθηκαν μπλόκα το Σάββατο

Η συντο­νι­στι­κή επι­τρο­πή των αγρο­τι­κών μπλό­κων, ο αριθ­μός των οποί­ων ολο­έ­να και αυξά­νε­ται, δεν απο­κλεί­ει την κάθο­δο στην Αθήνα.

Μιλώ­ντας στο Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων το μέλος της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής των Μπλό­κων Κώστας Τζέ­λας, μετά την κινη­το­ποί­η­ση στα Τέμπη, δήλω­σε πως οι αγρό­τες έστει­λαν το μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση, η οποία πρέ­πει να δώσει άμε­σα λύσεις στα αιτή­μα­τά τους.

«Μας ανά­γκα­σε να βγού­με στον δρό­μο, επι­μέ­νου­με και ζητού­με να συνα­ντη­θού­με με την κυβέρ­νη­ση με κλι­μά­κιο υπουρ­γών υπό τον αντι­πρό­ε­δρο της κυβέρ­νη­σης Γιάν­νη Δρα­γα­σά­κη», δήλωσε.

Οι αγρό­τες ανα­μέ­νε­ται να κάνουν νέα σύσκε­ψη προ­κει­μέ­νου να απο­φα­σί­σουν τις επό­με­νες κινή­σεις τους, ενώ περι­μέ­νουν να προ­σκλη­θούν από την κυβέρ­νη­ση για να συζητήσουν.

«Πάντα είναι ανοι­χτή η πρό­σκλη­ση δια­λό­γου. Δεν έκλει­σε ποτέ και για κανέ­ναν», είχε τονί­σει ο υπουρ­γός Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων Σταύ­ρος Αρα­χω­βί­της μιλώ­ντας στον ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό του Αθη­ναϊ­κού — Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων «Πρα­κτο­ρείο 104,9 FM».

«Η άρνη­ση των μπλό­κων αυτή τη στιγ­μή έχει φτά­σει σ’ ένα σημείο που νομί­ζω ότι θα πρέ­πει το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό να το λύσου­με το θέμα. Η άρνη­ση δια­λό­γου δεν είναι σωστή για ένα κίνη­μα αγρο­τι­κό. Η μορ­φή του απο­κλει­σμού των δρό­μων είναι πια ξεπε­ρα­σμέ­νο μέτρο» επισήμανε.

Πού στήθηκαν μπλόκα το Σάββατο

Αγρό­τες απέ­κλει­σαν το οδό­στρω­μα στη δια­σταύ­ρω­ση Σιδη­ρο­κά­στρου, έξω από το Λευ­κώ­να, επί της εθνι­κής οδού Θεσ­σα­λο­νί­κης-Σερ­ρών για δύο ώρες.

Την Ιόνια Οδό απέ­κλει­σαν το από­γευ­μα τους Σαβ­βά­του οι αγρό­τες, στο ύψος του κόμ­βου Μπάγια.

Μέχρι και τις 14:00 διήρ­κε­σε ο απο­κλει­σμός στον κόμ­βο του Δερ­βε­νί­ου, στην εθνι­κή οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας.

Σε απο­κλει­σμό προ­χώ­ρη­σαν αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι στον κόμ­βο της Κου­λού­ρας, επί της Εγνα­τί­ας οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας.

Στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία έχουν στη­θεί αγρο­τι­κά μπλό­κα στα εξής σημεία:

  • Στα διό­δια Μαλ­γά­ρων, επί της εθνι­κής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας
  • Στον νομό Ημα­θί­ας, στον κόμ­βο της Κου­λού­ρας, επί της Εγνα­τί­ας οδού στο τμή­μα Θεσσαλονίκης-Βέροιας
  • Στην Εθνι­κή Οδό Βέροιας — Σκύ­δρας, στο ύψος του Σιδη­ρο­δρο­μι­κού Σταθ­μού Νάουσας
  • Στον νομό Πέλ­λας, στον κόμ­βο Γυψοχωρίου
  • Στον νομό Πιε­ρί­ας, στη δημο­τι­κή οδό Εθνι­κού Στα­δί­ου Κατερίνης
  • Στο 67ο χιλιό­με­τρο Παλαιάς Εθνι­κής Οδού Κατε­ρί­νης ‑Θεσ­σα­λο­νί­κης
  • Στις Σέρ­ρες στο μπλό­κο στη δια­σταύ­ρω­ση Σιδηροκάστρο