«Μιλτιάδης Έβερτ»: Το νέο υπερσύγχρονο αμφιθέατρο στην Τεχνόπολη

Μετά από 10 μήνες εργασιών ανακαίνισης και σκληρής δουλειάς, ο Δήμος Αθηναίων και η διοίκηση της Τεχνόπολης παραδίδουν στις Αθηναίες και στους Αθηναίους το νέο, υπερσύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ».

Το νέο αμφι­θέ­α­τρο έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει τις ήδη ανα­βαθ­μι­σμέ­νες υπη­ρε­σί­ες της Τεχνό­πο­λης, ενός από τους πιο δρα­στή­ριους και δημο­φι­λείς πολι­τι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς της πόλης, ενώ παράλ­λη­λα δένει αρμο­νι­κά με τη βιο­μη­χα­νι­κή αισθη­τι­κή και την ιδιαί­τε­ρη ατμό­σφαι­ρα που απο­πνέ­ει το δια­τη­ρη­τέο συγκρό­τη­μα του παλιού εργο­στα­σί­ου φωτα­ε­ρί­ου της Αθή­νας. Και το όνο­μα του αμφι­θε­ά­τρου, «Μιλ­τιά­δης Έβερτ» προς τιμήν του κορυ­φαί­ου πολι­τι­κού που επί της δημαρ­χί­ας του, το 1987, ιδρύ­θη­κε ο πρώ­τος ελεύ­θε­ρος ραδιο­φω­νι­κός σταθ­μός της πόλης, ο Αθή­να 9.84, ο οποί­ος στε­γά­ζε­ται -μαζί με το αμφι­θέ­α­τρο- στο ιστο­ρι­κό Αεριο­φυ­λά­κιο 1.

Μετά από 10 μήνες εργα­σιών ανα­καί­νι­σης και σκλη­ρής δου­λειάς, ο Δήμος Αθη­ναί­ων και η διοί­κη­ση της Τεχνό­πο­λης παρα­δί­δουν στις Αθη­ναί­ες και στους Αθη­ναί­ους το νέο, υπερ­σύγ­χρο­νο και πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­νο αμφι­θέ­α­τρο «Μιλ­τιά­δης Έβερτ».

Το νέο αμφι­θέ­α­τρο έρχε­ται να συμπλη­ρώ­σει τις ήδη ανα­βαθ­μι­σμέ­νες υπη­ρε­σί­ες της Τεχνό­πο­λης, ενός από τους πιο δρα­στή­ριους και δημο­φι­λείς πολι­τι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς της πόλης, ενώ παράλ­λη­λα δένει αρμο­νι­κά με τη βιο­μη­χα­νι­κή αισθη­τι­κή και την ιδιαί­τε­ρη ατμό­σφαι­ρα που απο­πνέ­ει το δια­τη­ρη­τέο συγκρό­τη­μα του παλιού εργο­στα­σί­ου φωτα­ε­ρί­ου της Αθή­νας. Και το όνο­μα του αμφι­θε­ά­τρου, «Μιλ­τιά­δης Έβερτ» προς τιμήν του κορυ­φαί­ου πολι­τι­κού που επί της δημαρ­χί­ας του, το 1987, ιδρύ­θη­κε ο πρώ­τος ελεύ­θε­ρος ραδιο­φω­νι­κός σταθ­μός της πόλης, ο Αθή­να 9.84, ο οποί­ος στε­γά­ζε­ται -μαζί με το αμφι­θέ­α­τρο- στο ιστο­ρι­κό Αεριο­φυ­λά­κιο 1.

Το αμφι­θέ­α­τρο χωρη­τι­κό­τη­τας -πλέ­ον- 300 θέσε­ων, πλή­ρως προ­σβά­σι­μο σε ΑμΕΑ, με τη νέα υπε­ρυ­ψω­μέ­νη σκη­νή του, δια­θέ­τει άρτιο οπτι­κο­α­κου­στι­κό εξο­πλι­σμό και πολ­λα­πλές δυνα­τό­τη­τες για να υπο­δε­χτεί μεγά­λες παρα­γω­γές, παρα­στά­σεις θεά­τρου και χορού, performances, συναυ­λί­ες σύγ­χρο­νης και κλα­σι­κής μου­σι­κής υψη­λών προ­δια­γρα­φών και απαι­τή­σε­ων από την Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Παράλ­λη­λα, οι νέες του υπο­δο­μές και η εγκα­τά­στα­ση μετα­φρα­στι­κού συστή­μα­τος μπο­ρούν να  αντα­πο­κρι­θούν στις ανά­γκες διε­θνών διορ­γα­νώ­σε­ων, επι­στη­μο­νι­κών και επι­χει­ρη­μα­τι­κών συνε­δρί­ων και ημε­ρί­δων, σε μια περί­ο­δο ιδα­νι­κή αφού ο συνε­δρια­κός και επι­χει­ρη­μα­τι­κός του­ρι­σμός στην Αθή­να αυξά­νε­ται διαρ­κώς.

Παράλ­λη­λα, με την ανα­καί­νι­ση επι­τεύ­χθη­κε σημα­ντι­κή ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση και αυτο­νο­μία του χώρου, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι το νέο αμφι­θέ­α­τρο είναι από­λυ­τα συμ­βα­τό με τα διε­θνή πρό­τυ­πα. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι  η  ορο­φή του απο­τε­λεί­ται από 564 κομ­μά­τια ενι­σχύ­ο­ντας την παθη­τι­κή ακου­στι­κή του χώρου ενώ τα ζεστά υλι­κά και ο διά­χυ­τος φωτι­σμός συν­θέ­τουν μια σύγ­χρο­νη, πολύ ιδιαί­τε­ρη αισθη­τι­κή και το κάνουν τόσο ξεχω­ρι­στό όσο αρμό­ζει σε ένα σήμα κατα­τε­θέν, σε ένα τοπό­ση­μο για ολό­κλη­ρη την πόλη.

Τη λει­τουρ­γία του νέου αμφι­θε­ά­τρου «Μιλ­τιά­δης Έβερτ» συμπλη­ρώ­νουν δύο νέα φουα­γιέ με καφέ, καθι­στι­κό, γκαρ­ντα­ρό­μπα και οθό­νες με δυνα­τό­τη­τα live-streaming από την κεντρι­κή αίθου­σα.

«Στο πολι­τι­στι­κό κεφά­λαιο της Αθή­νας προ­στί­θε­ται ακό­μη ένας χώρος υψη­λών προ­δια­γρα­φών και αισθη­τι­κής. Χώρος με το όνο­μα ενός πολι­τι­κού που αγά­πη­σε την Αθή­να και δού­λε­ψε με πάθος γι’ αυτήν. Με όρα­μα και στό­χους. Του Μιλ­τιά­δη Έβερτ. Για κάθε τέτοιο χώρο που ανα­βαθ­μί­ζου­με, ανα­και­νί­ζου­με και εκσυγ­χρο­νί­ζου­με, κάνου­με ένα βήμα για την ανά­δει­ξη της σημε­ρι­νής, της σύγ­χρο­νης πρω­τεύ­ου­σας, σε όλο τον κόσμο» ανα­φέ­ρει ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης.

 

Πηγή www.cnn.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων