- Διαφήμιση -

Μέτρα προφύλαξης των πολιτών από τον καύσωνα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δίνει οδηγίες στους πολίτες

Όταν η θερ­μο­κρα­σία του περι­βάλ­λο­ντος ξεπε­ρά­σει τα ανώ­τε­ρα ανε­κτά όρια και σε συν­δυα­σμό με ορι­σμέ­νους άλλους παρά­γο­ντες (υγρα­σία, άπνοια, νηνε­μία, παρα­τε­τα­μέ­νοι χαμη­λοί άνε­μοι μιας κατεύ­θυν­σης κ.λπ.), μπο­ρεί να δημιουρ­γη­θούν συν­θή­κες που δεν είναι ανε­κτές από τον ανθρώ­πι­νο οργα­νι­σμό. Οι παθο­λο­γι­κές κατα­στά­σεις που δημιουρ­γού­νται μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε σοβα­ρές επι­πλο­κές και να θέσουν σε κίν­δυ­νο τη ζωή του ασθενή.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Ελλά­δα σήμε­ρα Greece Today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων