- Διαφήμιση -

Μέσα σε μία ώρα «άστραψαν» 680 κεραυνοί στην Αττική

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατεγράφησαν από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ο ουρα­νός «σκο­τεί­νια­σε» και 680 κεραυ­νοί «άστρα­ψαν» μέσα σε μια ώρα στην Αττική.

Δυνα­τές βρο­χές και τοπι­κά έντο­νες καται­γί­δες με συνο­δεία χαλα­ζο­πτώ­σε­ων σημειώ­θη­καν τις μεση­με­ρια­νές ώρες σήμε­ρα στην Αττι­κή, όπως έγκαι­ρα είχε προει­δο­ποι­ή­σει η μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδήσεων.

Σημα­ντι­κά ύψη βρο­χό­πτω­σης κατε­γρά­φη­σαν μετά το μεση­μέ­ρι από το δίκτυο μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr. Ενδει­κτι­κά, το ύψος της βρο­χό­πτω­σης στην περιο­χή της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής έφτα­σε τα 61,2 χιλιο­στά και στην περιο­χή του Παπά­γου τα 49 χιλιο­στά, σε χρο­νι­κό διά­στη­μα μόνο μίας ώρας.

Τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να συνο­δεύ­τη­καν από έντο­νη κεραυ­νι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, όπως είχε προ­βλέ­ψει το σύστη­μα TALOS (Thunder And Lightning Observing System). Το σύστη­μα εντο­πι­σμού κεραυ­νών «ΖΕΥΣ» του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/ Meteo.gr κατέ­γρα­ψε περί­που 680 κεραυ­νούς σε διά­φο­ρα σημεία της Αττικής.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων