- Διαφήμιση -

Λονδίνο: Βραβεύτηκε ο Δήμος Αθηναίων για τις πολιτικές του στην πρόληψη της υπερδοσολογίας σε χρήστες ουσιών

Στο Λον­δί­νο ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, παρέ­λα­βε ένα από τα πέντε βρα­βεία στην εναρ­κτή­ρια Σύνο­δο Κορυ­φής, για τις προ­σπά­θειες που έχει κάνει η Αθή­να στην πρό­λη­ψη της υπερ­δο­σο­λο­γί­ας σε χρή­στες ουσιών.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων