- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας

Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες

Κυκλο­φο­ρια­κό χάος επι­κρα­τεί σε αρκε­τούς κεντρι­κούς δρό­μους της Αθή­νας, λόγω και της ισχυ­ρής βροχόπτωσης.

Οι οδη­γοί των οχη­μά­των πρέ­πει να οπλι­στούν με υπο­μο­νή καθώς παρα­τη­ρού­νται μεγά­λες καθυ­στε­ρή­σεις σε κεντρι­κές οδι­κές αρτηρίες.

Συγκε­κρι­μέ­να, μέχρι αυτή την ώρα, αυξη­μέ­νη είναι η κίνη­ση των οχη­μά­των στην  Αθη­νών – Λαμί­ας (Αθη­νών έως τον κόμ­βο Καλυ­φτά­κη) , στην Πέτρου Ράλ­λη, τη Μεσο­γεί­ων, την Κατε­χά­κη στην άνο­δο και κάθο­δο της Λεω­φό­ρου Κηφι­σί­ας αλλά και στην κάθο­δο της Βασ. Σοφίας.

Αυξη­μέ­νη κίνη­ση παρα­τη­ρεί­ται στην άνο­δο της Λ. Συγ­γρού, στη Βασ. Αμα­λί­ας και στη Λεω­φό­ρο Ποσει­δώ­νος στο ρεύ­μα προς Πει­ραιά και συγκε­κρι­μέ­να από τον Άλι­μο έως το γήπε­δο Καραϊσκάκη.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων