- Διαφήμιση -

Κώστας Μπακογιάννης: Ευχές για λιγότερα αδέσποτα, περισσότερη αγάπη και σεβασμό προς τα ζώα και προς τον συνάνθρωπο

Ο Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα το «Κατα­φύ­γιο του Σωκρά­τη» για την κοπή της βασι­λό­πι­τας. Το κατα­φύ­γιο για αδέ­σπο­τους τετρά­πο­δους που ίδρυ­σε στις αρχές του 2021 ο Δήμος Αθη­ναί­ων. Το «Κατα­φύ­γιο του Σωκρά­τη»  είναι ένα χώρος προ­σω­ρι­νής φιλο­ξε­νί­ας ζώων έως ότου υιο­θε­τη­θούν, όπου λαμ­βά­νουν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη, έχουν στη διά­θε­σή τους παι­χνί­δια, αφή­νο­νται ελεύ­θε­ρα να τρέ­ξουν στην αυλή του κατα­φυ­γί­ου του­λά­χι­στον 2 φορές την ημέ­ρα ενώ για τους καλο­και­ρι­νούς μήνες υπάρ­χει και ειδι­κή ρηχή πισί­να ώστε να δρο­σί­ζο­νται. Στην ιστο­σε­λί­δα www.animalscityofathens.gr υπάρ­χουν φωτο­γρα­φί­ες και τα βασι­κά στοι­χεία όλων των τετρά­πο­δων που βρί­σκο­νται στο «Κατα­φύ­γιο του Σωκρά­τη» και ανα­ζη­τούν το μόνι­μό τους σπίτι.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων