- Διαφήμιση -

Κοροναϊός: Κλείνουν οι λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων

Από τη Δευτέρα και για τέσσερις εβδομάδες θα παραμείνουν κλειστές οι λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων για τον κοροναϊό, μετά τις σημερινές αποφάσεις του υπουργείου Υγείας.

Από τη Δευ­τέ­ρα και για τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες θα παρα­μεί­νουν κλει­στές οι λέσχες Φιλί­ας του Δήμου Αθη­ναί­ων για τον κορο­ναϊό, μετά τις σημε­ρι­νές απο­φά­σεις του υπουρ­γεί­ου Υγείας.

Οι υπη­ρε­σί­ες του Δήμου ακο­λου­θώ­ντας τις οδη­γί­ες του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας και του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ) έχουν προ­ε­τοι­μα­στεί για την αντι­με­τώ­πι­ση με οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο κάθε ανά­γκης που προ­κύ­πτει σε σχέ­ση με τον κορωνοϊό.

Απο­λυ­μάν­σεις σε όλους τους χώρους ευθύ­νης του Δήμου Αθη­ναί­ων θα γίνο­νται άμε­σα όταν και όπου αυτό προ­βλέ­πε­ται, σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες του ΕΟΔΥ και του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγείας.

Με τον πλέ­ον  αυστη­ρό τρό­πο τηρού­νται όλοι οι κανό­νες υγιει­νής σε σχο­λεία, βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς, γυμνα­στή­ρια, στα τέσ­σε­ρα κολυμ­βη­τή­ρια του Οργα­νι­σμού Πολι­τι­σμού Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του Δήμου Αθη­ναί­ων (Σερά­φειο, Κολο­κυν­θούς, Γκρά­βα, Γου­δή) αλλά και όπου αλλού χρειάζεται.

Ειδι­κά στα κολυμ­βη­τή­ρια, δια­σφα­λί­ζε­ται απο­λύ­τως η ποιό­τη­τα του νερού, το σύστη­μα ανα­κυ­κλο­φο­ρί­ας του, η ανα­γκαία απο­λύ­μαν­ση αλλά και η σχο­λα­στι­κή καθα­ριό­τη­τα των χώρων. Πέραν αυτών που ισχύ­ουν ανε­ξάρ­τη­τα από το πρό­βλη­μα του κορο­ναϊ­ού, γίνο­νται πλέ­ον πιο τακτι­κοί οι δειγ­μα­το­λη­πτι­κοί έλεγ­χοι του νερού και συγκε­κρι­μέ­να δυο φορές την εβδο­μά­δα. Επί­σης διπλα­σιά­ζο­νται οι ώρες εργα­σί­ας των συνερ­γεί­ων καθα­ρι­σμού ώστε να γίνε­ται ακό­μα πιο εντα­τι­κά τόσο ο καθα­ρι­σμός όσο  και η απολύμανση.

Παράλ­λη­λα λαμ­βά­νο­νται όλα τα ανα­γκαία προ­λη­πτι­κά μέτρα στις υπη­ρε­σί­ες του Δήμου και ιδιαί­τε­ρα όπου εξυ­πη­ρε­τεί­ται  το κοινό.

Ο Δήμος Αθη­ναί­ων βρί­σκε­ται σε συστη­μα­τι­κή συνερ­γα­σία με το υπουρ­γείο Υγεί­ας, τον ΕΟΔΥ και όλους τους συναρ­μό­διους φορείς και σε διαρ­κή εγρή­γορ­ση ώστε να αντα­πο­κρί­νε­ται άμε­σα και απο­τε­λε­σμα­τι­κά στις ανά­γκες των κατοί­κων και των επι­σκε­πτών της πόλης.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων