- Διαφήμιση -

Γέμισε ποντίκια η πλατεία Συντάγματος – Μεγάλη επιχείρηση της Περιφέρειας

Μεγάλη επιχείρηση μυοκτονίας πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην πλατεία Συντάγματος από την περιφέρεια Αττικής, μετά από αίτημα του δήμου Αθηναίων

Μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση μυο­κτο­νί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος από την περι­φέ­ρεια Αττι­κής, μετά από αίτη­μα του δήμου Αθηναίων.

Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της περι­φέ­ρειας ανα­φέ­ρε­ται ότι μετά από εντο­λή του Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γιώρ­γου Πατού­λη ο προϊ­στά­με­νος της Διεύ­θυν­σης Υγειο­νο­μι­κού Ελέγ­χου και Περι­βαλ­λο­ντι­κής Υγιει­νής του Κεντρι­κού Τομέα Αττι­κής Ευάγ­γε­λος Πασβού­ρης με στε­λέ­χη της υπη­ρε­σί­ας του Δημό­σιου Απο­λυ­μα­ντη­ρί­ου, προ­έ­βη­σαν άμε­σα σήμε­ρα στις 6 το πρωί στη δια­χεί­ρι­ση του αιτή­μα­τος του δήμου Αθη­ναί­ων για εφαρ­μο­γή μυο­κτο­νί­ας στην Πλα­τεία Συντάγματος.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής

Μετά από εντο­λή του Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γ. Πατού­λη ο Προϊ­στά­με­νος της Διεύ­θυν­σης Υγειο­νο­μι­κού Ελέγ­χου και Περι­βαλ­λο­ντι­κής Υγιει­νής του Κεντρι­κού Τομέα Αττι­κής Ευάγ­γε­λος Πασβού­ρης με στε­λέ­χη της υπη­ρε­σί­ας του Δημό­σιου Απο­λυ­μα­ντη­ρί­ου, προ­έ­βη­σαν άμε­σα σήμε­ρα στις 6 το πρωί στη δια­χεί­ρι­ση του αιτή­μα­τος του δήμου Αθη­ναί­ων για εφαρ­μο­γή μυο­κτο­νί­ας στην Πλα­τεία Συντάγματος.

Ο Δήμος Αθη­ναί­ων ζήτη­σε χθες την παρέμ­βα­ση της Περι­φέ­ρειας καθώς, όπως επι­ση­μαί­νει στο σχε­τι­κό αίτη­μα, η υπη­ρε­σία Καθα­ριό­τη­τας και Ανα­κύ­κλω­σης «δέχε­ται καθη­με­ρι­νά σωρεία καταγ­γε­λιών για την ύπαρ­ξη τρω­κτι­κών στην Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος (στην πλευ­ρά της οδού Όθωνος)».

Η εφαρ­μο­γή μυο­κτο­νί­ας έγι­νε από τα αρμό­δια συνερ­γεία της Περι­φέ­ρειας σε συνερ­γα­σία με υπάλ­λη­λους του Δήμου Αθη­ναί­ων και ανα­μέ­νε­ται να επα­να­λη­φθεί το επό­με­νο διά­στη­μα. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής έχει παρέμ­βει σε 430 περι­πτώ­σεις κτη­ρί­ων και σημεί­ων στον Κεντρι­κό Τομέα κατά την περί­ο­δο του 2019.

Ο Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του για την άμε­ση αντα­πό­κρι­ση του στε­λε­χια­κού δυνα­μι­κού της Περι­φέ­ρειας επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, ενήρ­γη­σε άμε­σα προ­κει­μέ­νου να δοθεί λύση στο πρό­βλη­μα, με δεδο­μέ­νο ότι ο Δήμος Αθη­ναί­ων δεν δια­θέ­τει στε­λε­χω­μέ­νη υπη­ρε­σία απο­λυ­μάν­σε­ων. Στό­χος μας είναι η προ­στα­σία της υγεί­ας των πολι­τών και προς την κατεύ­θυν­ση αυτή κινού­μα­στε καθη­με­ρι­νά. Ευχα­ρι­στώ θερ­μά το ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό, της Διεύ­θυν­σης Υγειο­νο­μι­κού Ελέγ­χου και Περι­βαλ­λο­ντι­κής Υγιει­νής του Κεντρι­κού Τομέα Αττι­κής καθώς και τα στε­λέ­χη της επο­πτευό­με­νης από την Περι­φέ­ρεια υπη­ρε­σί­ας του Δημό­σιου Απολυμαντηρίου».

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων