Πέθανε η επονομαζόμενη «Αγία Αθανασία του Αιγάλεω» -Τα… «θαύματα» με τα οποία απέκτησε τη μεγάλη περιουσία της

Πέθανε στα 92 της χρόνια η Αθανασία Κρικέτου-Σάμαρη, γνωστή σαν «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω.

Η κηδεία της έγι­νε το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το στο ίδρυ­μα-γηρο­κο­μείο «Πανα­γία Φανε­ρω­μέ­νη« στην Μάν­δρα, κοντά στα Βίλια, και το «παρών» έδω­σαν και αρκε­τοί ιερείς. Σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα Ekklisia Online, αμέ­σως μετά η πομπή, που απο­τε­λού­νταν από άνδρες και γυναί­κες με λευ­κά μαντί­λια, κατευ­θύν­θη­κε κλαί­γο­ντας και ψάλ­λο­ντας εκκλη­σια­στι­κούς ύμνους στο σημείο όπου βρί­σκε­ται ο ολό­λευ­κος μαρ­μά­ρι­νος τάφος που είχε φτιά­ξει η θανού­σα από το 1985.

Με «θαύ­μα­τα» κατά­φε­ρε να απο­κτή­σει μεγά­λη περιου­σία

Η Αθα­να­σία Κρι­κέ­του-Σάμα­ρη εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε από μικρή μια σπά­νια δερ­μα­τι­κή νόσο από την οποία έπα­σχε (κνι­δω­τι­κός δερ­μο­γρα­φι­σμός) και ισχυ­ρί­σθη­κε ότι η Πανα­γία επι­κοι­νω­νού­σε μαζί της μέσω μηνυ­μά­των που εμφα­νί­ζο­νταν στο σώμα της.

Στα­δια­κά απέ­κτη­σε πλή­θος πιστών, με τις εισφο­ρές και δωρε­ές των οποί­ων δημιούρ­γη­σε ένα γηρο­κο­μείο στη Μάν­δρα Αττι­κής («Πανα­γία Φανε­ρω­μέ­νη»). Για να δεχτεί οποιον­δή­πο­τε ηλι­κιω­μέ­νο ως τρό­φι­μο, του έπαιρ­νε τη σύντα­ξή του και άλλα περιου­σια­κά στοι­χεία.

Οι συν­θή­κες δια­μο­νής και δια­βί­ω­σης στο ίδρυ­μα ήταν τρα­γι­κές και οι επι­θε­ω­ρη­τές του Υπουρ­γεί­ου Κοι­νω­νι­κών Υπη­ρε­σιών κατήγ­γει­λαν ότι «πότι­ζαν με υπνω­τι­κά τους γέρους και τις γριές, που δεν μπο­ρού­σαν να κου­νη­θούν από τα κρε­βά­τια τους. Ήταν ακί­νη­τοι και σκε­λε­τω­μέ­νοι και περί­με­ναν τον θάνα­το». Η κερ­δο­φο­ρία της επι­χεί­ρη­σής της επέ­τρε­ψε στην Αθα­να­σία να απο­κτή­σει πολύ μεγά­λη κινη­τή και ακί­νη­τη περιου­σία.

Είχε «πεθά­νει» πολ­λά χρό­νια πριν, αλλά τότε ανα­στή­θη­κε

Σημειώ­νε­ται ότι η απο­θα­νού­σα είχε… πεθά­νει και στο παρελ­θόν, αλλά τότε είχε «ανα­στη­θεί». Συγκε­κρι­μέ­να, το 1948 δια­δό­θη­κε ότι έφυ­γε από τη ζωή, ωστό­σο με… μαγι­κό τρό­πο ανα­στή­θη­κε. Όταν «ανα­στή­θη­κε» είπε ότι είδε ένα όρα­μα. Την Πανα­γία η οποία την είχε πάει στα Καλά­βρυ­τα όπου παρα­κο­λού­θη­σαν μαζί σκη­νές σφα­γής αιχ­μα­λω­τι­σμέ­νων ανταρ­τών.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων