- Διαφήμιση -

Επίθεση με μαχαίρι εναντίον ομάδας λιμενικών στα Εξάρχεια

Δύο από αυτούς τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ναυτικό νοσοκομείο

Επί­θε­ση από ομά­δα αγνώ­στων δέχθη­καν στις 21:30 λιμε­νι­κοί που είχαν πάει για έρευ­να που αφο­ρού­σε σε υπό­θε­ση ναρ­κω­τι­κών με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στεί ένας από μαχαί­ρι ελα­φρά στον μηρό και ένας δεύ­τε­ρος από γρο­θιές και κλωτσιές.

Σύμ­φω­να με τα μέχρι στιγ­μής στοι­χεία η υπό­θε­ση ξεκί­νη­σε το μεση­μέ­ρι όταν συνε­λή­φθη στον Πει­ραιά Ιρα­κι­νός με 200 γραμ­μά­ρια κάν­να­βης ο οποί­ος όπως είπε στους λιμε­νι­κούς που τον συνέ­λα­βαν είχε προ­μη­θευ­τεί τα ναρ­κω­τι­κά από σπί­τι στην συμ­βο­λή των οδών Θεμι­στο­κλέ­ους και Ερε­σού, στα Εξάρ­χεια.

Το βρά­δυ ομά­δα 7 λιμε­νι­κών με εισαγ­γε­λέα μετέ­βη­σαν στην παρα­πά­νω διεύ­θυν­ση όπου βρί­σκε­ται υπό κατά­λη­ψη κτί­ριο και μένουν αλλοδαποί .

Οι λιμε­νι­κοί βρή­καν 2 γυναί­κες τις οποί­ες συνέ­λα­βαν καθώς και άλλα αντι­κεί­με­να αλλά καθώς έβγαι­ναν δέχθη­καν επί­θε­ση από πολ­λά άτο­μα που τους περί­με­ναν και τα οποία τραυ­μά­τι­σαν τους δύο από την ομά­δα των λιμενικών .

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες άρπα­ξαν και τις τσά­ντες των δυο λιμε­νι­κών αλλά δεν έχει γίνει γνω­στό αν μέσα είχαν και τον οπλι­σμό τους. Οι δυο τραυ­μα­τί­ες μετέ­βη­σαν με δικό τους όχη­μα στο ναυ­τι­κό νοσο­κο­μείο για τις πρώ­τες βοή­θειες ενώ οι υπό­λοι­ποι έφυ­γαν με την μία από τις γυναί­κες που είχαν συλλάβει .

Για τον εντο­πι­σμό και την σύλ­λη­ψη των δρα­στών γίνε­ται έρευ­να από την αστυνομία.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων