- Διαφήμιση -

Επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ στην Αθήνα

Πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Επί­ση­μη επί­σκε­ψη στην Ελλά­δα, μετά από πρό­σκλη­ση της Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας Κατε­ρί­νας Σακελ­λα­ρο­πού­λου, στον πρό­ε­δρο του Ισρα­ήλ Ισα­άκ Χέρτζογκ.

Ειδι­κό­τε­ρα, στις 10:10 το πρωί ο πρό­ε­δρος του Ισρα­ήλ θα κατα­θέ­σει στε­φά­νι στο Μνη­μείο του Αγνώ­στου Στρα­τιώ­τη και στις 10:25 θα μετα­βεί στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο, όπου θα λάβει χώρα η επί­ση­μη Τελε­τή Υπο­δο­χής και στις 10:35 θα έχει κατ’ ιδί­αν συνά­ντη­ση με την Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Κατε­ρί­να Σακελλαροπούλου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων