- Διαφήμιση -

Ένταση στο μαθητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας (pics-vid)

Ένταση στο μαθητικό συλλαλητήριο - Ομάδα κουκουλοφόρων πέταξε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις - Αστυνομικοί «απάντησαν» με ρίξη χημικών - Οι μαθητές αντιδρούν στις αλλαγές στην Παιδεία

Ρεπορ­τάζ: Ευδο­κία Μύτιλη

Έντα­ση επι­κρά­τη­σε στο κέντρο της Αθή­νας κατά τη διάρ­κεια του μαθη­τι­κού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου.

Όλα ξεκί­νη­σαν έξω από τη Βου­λή, όταν ομά­δα κου­κου­λο­φό­ρων πέτα­ξε βόμ­βες μολό­τοφ κατά των αστυ­νο­μι­κών δυνάμεων.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, δεν υπήρ­ξε αντί­δρα­ση από τους αστυ­νο­μι­κούς, με τα πνεύ­μα­τα να ηρε­μούν και τους δια­δη­λω­τές να κατευ­θύ­νο­νται προς τα Προπύλαια.

Ωστό­σο, λίγη ώρα αργό­τε­ρα τα επει­σό­δια μετα­φέρ­θη­καν στην οδό Πανεπιστημίου.

Άγνω­στοι εκτό­ξευ­σαν πέτρες και πέτα­ξαν βόμ­βες μολό­τοφ προς τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, οι οποί­οι «απά­ντη­σαν» με ρίψη χημικών.

Υπευν­θί­ζε­ται ότι οι μαθη­τές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συλλα­λη­τή­ριο στο κέντρο της, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις αλλα­γές που φέρ­νει το σχέ­διο για το νέο σύστη­μα εισα­γω­γής στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση. Οι μαθη­τές υπο­γραμ­μί­ζουν ότι το σχέ­διο Γαβρό­γλου κάνει το Λύκειο «ακό­μα πιο σκλη­ρό και ανταγωνιστικό».

 

Το ραντε­βού των μαθη­τών δόθη­κε 12:00 το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας (18/03) στα Προπύλαια.

Η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας απευ­θύ­νε­ται παράλ­λη­λα στα σχο­λεία, τα 15μελή και 5μελή, τις Συντο­νι­στι­κές Επι­τρο­πές όλης της χώρας να πάρουν ανά­λο­γες απο­φά­σεις συμ­με­το­χής, διεκ­δι­κώ­ντας «δημό­σια και δωρε­άν Παι­δεία για όλους, σχο­λείο να μορ­φώ­νει, όχι να εξοντώνει».

 

Πηγή amp.newsbomb.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων