- Διαφήμιση -

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ενίσχυσε 180 άστεγους με έκτακτη δράση στο κέντρο της Αθήνας

Ο Ελλη­νι­κός Ερυ­θρός Σταυ­ρός (Ε.Ε.Σ.), λόγω της κακο­και­ρί­ας και των ιδιαί­τε­ρα χαμη­λών θερ­μο­κρα­σιών που επι­κρά­τη­σαν στην Αθή­να, πραγ­μα­το­ποί­η­σε εκτά­κτως την Τρί­τη, 30 Ιανουα­ρί­ου 2024, δρά­ση ενερ­γη­τι­κής προ­σέγ­γι­σης και υπο­στή­ρι­ξης αστέγων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων