- Διαφήμιση -

Βιβλιοπωλείο των αστέγων: Συγκέντρωση βιβλίων από το Υπουργείο Παιδείας και την Εθνική Βιβλιοθήκη

To Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού και η Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της Ελλά­δος (ΕΒΕ) συγκε­ντρώ­νουν βιβλία για το βιβλιο­πω­λείο των αστέ­γων με αφορ­μή την κλο­πή των χιλιά­δων βιβλί­ων που έγι­νε πριν λίγες ημέ­ρες από το βιβλιο­πω­λείο στην οδό Πει­ραιώς στο κέντρο της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων