- Διαφήμιση -

Εκτροπα, ύβρεις και απειλές στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Απειλές, ύβρεις, ειρωνείες!

Απει­λές, ύβρεις, ειρω­νεί­ες! Αυτά υπέ­στη­σαν χθες από μικρή ομά­δα φοι­τη­τών καθη­γη­τές του τμή­μα­τος Χημεί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών και οι προ­σκε­κλη­μέ­νοι τους πανε­πι­στη­μια­κοί από ξένα ΑΕΙ, οι οποί­οι ήλθαν στην Αθή­να για να πιστο­ποι­ή­σουν το πρό­γραμ­μα σπου­δών του τμή­μα­τος. Παρό­τι γενι­κά στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών η πιστο­ποί­η­ση των προ­πτυ­χια­κών προ­γραμ­μά­των προ­χω­ρά κανο­νι­κά, τα χθε­σι­νά έκτρο­πα στο τμή­μα Χημεί­ας απο­τε­λούν ένα ακό­μη θλι­βε­ρό συμ­βάν, το οποίο σχε­τί­ζε­ται με τον (γνω­στό, πλέ­ον) τσα­μπου­κά μειο­ψη­φι­κών φοι­τη­τι­κών ομά­δων που επι­διώ­κουν να επι­βά­λουν τις ιδέ­ες στα πανε­πι­στη­μια­κά δρώ­με­να. Και το κάνουν επί της ουσί­ας ανε­νό­χλη­τοι, αφού οι διδά­σκο­ντες τους αντι­με­τω­πί­ζουν με ακα­δη­μαϊ­κό μιθριδατισμό.

Ειδι­κό­τε­ρα, την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα η ηγε­σία του τμή­μα­τος Χημεί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών είχε ενη­με­ρώ­σει τους διδά­σκο­ντές του και τους φοι­τη­τές για τη δια­δι­κα­σία πιστο­ποί­η­σης του προ­γράμ­μα­τος σπου­δών του, που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για χθες.

Από νωρίς χθες το πρωί, οι διδά­σκο­ντες και οι πέντε Ελλη­νες καθη­γη­τές σε ΑΕΙ του εξω­τε­ρι­κού που ήλθαν στην Αθή­να για την πιστο­ποί­η­ση, συγκε­ντρώ­θη­καν στη βιβλιο­θή­κη του τομέα Ανόρ­γα­νης Χημεί­ας. Περί τις 10 π.μ. είχε ζητη­θεί σε φοι­τη­τές, από όλα τα έτη σπου­δών αλλά κυρί­ως τελειό­φοι­τους, να προ­σέλ­θουν στον ίδιο χώρο, ώστε οι αξιο­λο­γη­τές του τμή­μα­τος, να τους ζητή­σουν την άπο­ψή τους για τη λει­τουρ­γία του.

Ωστό­σο, πριν από την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας ομά­δα φοι­τη­τών, που φέρε­ται να ανή­κουν στην Εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Αρι­στε­ρά, μπή­κε στην αίθου­σα της βιβλιο­θή­κης και ζήτη­σε να στα­μα­τή­σει η δια­δι­κα­σία. Αντι­με­τω­πί­ζο­ντας τις λεκτι­κές αντι­δρά­σεις των διδα­σκό­ντων του ΕΚΠΑ, η ομά­δα των φοι­τη­τών τους έβρι­σε και τους απεί­λη­σε. «Οπου και να κρυ­φτεί­τε θα σας βρού­με. Ακό­μη και σε αίθου­σα ξενο­δο­χεί­ου να πάτε, θα σας βρού­με» τους δήλω­σαν, μετα­ξύ άλλων. Καθη­γη­τές που επι­χεί­ρη­σαν να αρθρώ­σουν αντί­λο­γο καθυ­βρί­στη­καν σκαιότατα.

Η πιστο­ποί­η­ση των ΑΕΙ διορ­γα­νώ­νε­ται από μητρώο αξιο­λο­γη­τών, στο οποίο περι­λαμ­βά­νο­νται περί­που 5.000 ελλη­νό­φω­νοι πανε­πι­στη­μια­κοί και ερευ­νη­τές του εξω­τε­ρι­κού. Μετα­ξύ των κύριων στό­χων της πιστο­ποί­η­σης είναι τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών των ΑΕΙ να επι­και­ρο­ποι­η­θούν με βάση τις επι­στη­μο­νι­κές εξε­λί­ξεις αλλά και τις ανά­γκες της ελλη­νι­κής αλλά και της διε­θνούς αγο­ράς εργα­σί­ας. Ουσια­στι­κά, ο πιστο­ποι­η­μέ­νος τίτλος σπου­δών δια­σφα­λί­ζει ότι ο από­φοι­τος έχει απο­κτή­σει ένα συγκε­κρι­μέ­νο συν­δυα­σμό γνώ­σε­ων, ικα­νο­τή­των και δεξιο­τή­των, τα οποία αντι­κα­το­πτρί­ζο­νται σε –κοι­νά για την Ευρώ­πη– κρι­τή­ρια πιστο­ποί­η­σης. Ολες οι ευρω­παϊ­κές χώρες έχουν δεσμευ­θεί μέχρι το 2020 να πιστο­ποι­ή­σουν τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών των ΑΕΙ τους. Οποια χώρα δεν το κάνει, θα πλη­γεί η αξιο­πι­στία των πτυ­χί­ων των ΑΕΙ της.

«Θα συνε­χι­στεί κανονικά»

«Η δια­δι­κα­σία θα συνε­χι­στεί κανο­νι­κά. Υπάρ­χει διοί­κη­ση και θα τηρη­θεί ό,τι πρέ­πει να τηρη­θεί», ανέ­φε­ρε χθες στην «Κ» η πρό­ε­δρος του τμή­μα­τος Χημεί­ας κ. Χρι­στιά­να Μητσο­πού­λου. Και συμπλή­ρω­σε: «Υπάρ­χουν ορι­σμέ­νοι που εκτι­μούν ότι πρέ­πει να αντι­δρά­σουν, και αυτό είναι θεμι­τό στο πλαί­σιο των δημο­κρα­τι­κών δια­δι­κα­σιών που ακο­λου­θού­νται στα πανε­πι­στή­μια και ευρύ­τε­ρα στην κοινωνία».

Οι ύβρεις και οι απει­λές εντάσ­σο­νται στις θεμι­τές αντι­δρά­σεις στο πλαί­σιο των δημο­κρα­τι­κών διαδικασιών;

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων