- Διαφήμιση -

Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Παγετός και σφοδρή χιονόπτωση από το πρωί του Σαββάτου

Κακοκαιρία αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου και από τα βόρεια με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις, τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και τους πολύ θυελλώδεις βορειανατολικούς ανέμους, σύμφωνα με Εκτακτο Δελτίου Επιδείνωσης καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Ο και­ρός την Παρασκευή

Λίγες νεφώ­σεις οι οποί­ες από τις πρω­ι­νές ώρες στα­δια­κά στη Βόρεια και Δυτι­κή Ελλά­δα θα αυξη­θούν δίνο­ντας τοπι­κές βρο­χές στα πεδι­νά και παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα βόρεια ορει­νά περι­μέ­νου­με για την Παρασκευή.

Από τις απο­γε­μα­τι­νές ώρες της Παρα­σκευ­ής θα εκδη­λω­θούν βρο­χές τοπι­κού χαρα­κτή­ρα σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας και τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά, ενώ αργά το βρά­δυ σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες ενδέ­χε­ται να εκδη­λω­θούν στο Βόρειο Αιγαίο.

Τη νύχτα της Παρα­σκευ­ής προς Σάβ­βα­το, ο και­ρός από τα βόρεια θα παρου­σιά­σει περαι­τέ­ρω επι­δεί­νω­ση με σημα­ντι­κή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας, ενί­σχυ­ση των φαι­νο­μέ­νων και χιο­νο­πτώ­σεις σε πεδι­νά τμή­μα­τα της Βόρειας Ελλά­δας. Νωρίς το πρωί η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιορισμένη.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από ‑2 έως 10 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα βόρεια ηπει­ρω­τι­κά από 0 έως 15, στα κεντρι­κά ηπει­ρω­τι­κά από 2 έως 16, στην Ήπει­ρο από 5 έως 16 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 5 έως 17, στα νησιά του Ιονί­ου από 5 έως 16 βαθ­μούς, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου και στις Σπο­ρά­δες από 6 έως 14 βαθ­μούς και στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από 9 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Από αργά το από­γευ­μα οι θερ­μο­κρα­σί­ες στα βόρεια θα σημειώ­σουν πτώση.

Οι άνε­μοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέ­ουν αρχι­κά από διά­φο­ρες διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως μέτριοι, και στα­δια­κά μετά το μεση­μέ­ρι από βόρειες διευ­θύν­σεις, ενι­σχυό­με­νοι σε ισχυ­ρούς έως σχε­δόν θυελ­λώ­δεις, 6 με 7 μπο­φόρ, ενώ τη νύχτα προς Σάβ­βα­το στα θα επι­κρα­τή­σουν βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι εντά­σε­ων έως 9 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νοτιο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 6 μπο­φόρ, αλλά στα­δια­κά στρα­φούν σε βόρειους μέτριους.

Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις ασθε­νείς αλλά στα­δια­κά θα στρα­φούν σε βορειο­δυ­τι­κούς με εντά­σεις 5 έως 6 μποφόρ.

Την Παρα­σκευή στην Αττι­κή θα επι­κρα­τεί ηλιο­φά­νεια, αλλά στα­δια­κά θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και προς το βρά­δυ θα βρέ­ξει. Τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως μέτριοι, 3 με 5 μπο­φόρ και από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες βόρειοι με ίδιες εντά­σεις. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Την ίδια ημέ­ρα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις οι οποί­ες βαθ­μιαία θα αυξη­θούν, δίνο­ντας τοπι­κές βρο­χές κατά περιό­δους, ενώ τη νύχτα της Παρα­σκευ­ής προς Σάβ­βα­το θα χιο­νί­σει στα ορει­νά. Τις πρω­ι­νές ώρες η ορα­τό­τη­τα θα είναι περιορισμένη.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις μέτριοι έως ισχυ­ροί 5 με 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 5 έως 14 βαθ­μούς, αλλά από το βρά­δυ θα σημειώ­σει στα­δια­κή πτώση.

Ο και­ρός το Σάββατο

Στην Αττι­κή προ­βλέ­πο­νται χιο­νο­πτώ­σεις από το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του, αρχι­κά στα ορει­νά, βαθ­μιαία στα ημιο­ρει­νά και σε περιο­χές στα βόρεια με χαμη­λό υψό­με­τρο και θα είναι κατά τόπους πυκνές. Τις βρα­δι­νές ώρες δεν απο­κλεί­ε­ται να χιο­νί­σει πρό­σκαι­ρα και στο κέντρο της Αθήνας.

Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα σημειω­θούν κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια που κατά τόπους θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλαζοπτώσεις.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νε­ται να πλή­ξουν τη χώρα από τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του στη Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη, τα νησιά του Β. Αιγαί­ου και βαθ­μιαία στη Θεσ­σα­λία, την Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια και τη Βόρεια και Ανα­το­λι­κή Πελοπόννησο.

Από τη Θεσ­σα­λία και βορειό­τε­ρα οι χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα­δια­κά και σε πεδι­νές περιο­χές, ενώ ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο για την Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά είναι τα 200–300 μέτρα και για την Πελο­πόν­νη­σο τα 300–500 μέτρα. Τις βρα­δι­νές ώρες οι χιο­νο­πτώ­σεις στα βόρεια ανα­μέ­νε­ται να εξασθενήσουν.

Αισθη­τή θα είναι η πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας από το Σάβ­βα­το και από τα βόρεια με το θερ­μό­με­τρο να «πέφτει» μέχρι και 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Παγε­τός θα σημειω­θεί και τις βρα­δι­νές ώρες και τις πρω­ι­νές ώρες κύριως στα ηπει­ρω­τι­κά, ο οποί­ος την Κυρια­κή και τη Δευ­τέ­ρα στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Πολύ θυελ­λώ­δεις θα πνέ­ουν οι άνε­μοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 8–9 μπο­φόρ το Σάβ­βα­το, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα φτά­σουν κατά τόπους τα 10 μπο­φόρ. Μικρή εξα­σθέ­νη­ση προ­βλέ­πε­ται στα­δια­κά την Κυριακή.

Η πρό­γνω­ση για Κυριακή

Την Κυρια­κή θα συνε­χι­στούν στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια και στη βόρεια και ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο με εξα­σθέ­νη­ση από τις βρα­δι­νές ώρες και τις πρω­ι­νές ώρες στη Θεσ­σα­λία και στις Σπο­ρά­δες. Βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές θα σημειω­θούν κυρί­ως την Κυρια­κή στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα και τη Δευ­τέ­ρα κατά τόπους στην Κρήτη.

 

Πηγή www.kathimerini.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων