- Διαφήμιση -

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Θεοδωρικάκο για το προσφυγικό στην Αθήνα

Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει ευρεία συναίνεση ως προς τη νέα κλειστή δομή στο νησί της Λέσβου και για το λόγο αυτό ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε να συναντηθεί με τους Μουτζούρη, Κύτελη και Βέρρο.

Στην Αθή­να μετα­βαί­νουν εκτά­κτως σήμε­ρα το από­γευ­μα ο Περι­φε­ρειάρ­χης Β. Αιγαί­ου Κώστας Μου­τζού­ρης, ο Δήμαρ­χος Μυτι­λή­νης Στρα­τής Κύτε­λης και ο Δήμαρ­χος Δυτι­κής Λέσβου Ταξιάρ­χης Βέρ­ρος προ­κει­μέ­νου να συνα­ντη­θούν το από­γευ­μα με τον Υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Τάκη Θεοδωρικάκο.

Η σύσκε­ψη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε ξενο­δο­χείο της περιο­χής του αερο­δρο­μί­ου προ­κει­μέ­νου οι τρεις αυτο­διοι­κη­τι­κοί να επι­στρέ­ψουν στη Μυτι­λή­νη με την επό­με­νη πτήση.

Βάσει των πλη­ρο­φο­ριών του «Ν», η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να εξα­σφα­λί­σει ευρεία συναί­νε­ση ως προς τη νέα κλει­στή δομή στο νησί της Λέσβου και για το λόγο αυτό ο Υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος ζήτη­σε να συνα­ντη­θεί με τους Μου­τζού­ρη, Κύτε­λη και Βέρρο.

Υπό το βάρος των εξαγ­γε­λιών για δυνα­μι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, αλλά και μετά τα όσα σημειώ­θη­καν στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Χίου με τον προ­πη­λα­κι­σμό του κυβερ­νη­τι­κού Βου­λευ­τή Νότη Μητα­ρά­κη, η κυβέρ­νη­ση δεί­χνει πως ενδε­χο­μέ­νως δέχε­ται πιέσεις.

Αυτό που θέλουν ωστό­σο να απο­φύ­γουν και οι δύο πλευ­ρές, θα είναι να μη βγει κάτι και­νούρ­γιο από τη νέα συνά­ντη­ση και να επα­να­λη­φθούν όσα έχουν ήδη ειπω­θεί: ο Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος να μετα­φέ­ρει ξανά στους τοπι­κούς άρχο­ντες του νησιού το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο για νέα κλει­στή δομή στην Άντισ­σα και ο Δήμαρ­χος Δυτι­κής Λέσβου Ταξιάρ­χης Βέρ­ρος να επα­να­λά­βει την άρνη­σή του.

Επιμένει στις κλειστές δομές η κυβέρνηση

Ως ένα «δύσκο­λο, βαθιά κοι­νω­νι­κό θέμα» χαρα­κτή­ρι­σε το μετα­να­στευ­τι­κό ο Στέ­λιος Πέτσας κατά την ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τι­κών συντα­κτών στέλ­νο­ντας το μήνυ­μα ότι «θα κατα­σκευα­στούν οι κλει­στές δομές και θα κλεί­σουν οι άναρ­χες δομές που προ­σβάλ­λουν την Ελλά­δα και δεν προ­σφέ­ρουν στοι­χειώ­δεις κανό­νες δια­βί­ω­σης» αλλά και ότι θα υπάρ­ξει απο­συμ­φό­ρη­ση των νησιών του ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Για τις κλει­στές δομές ειδι­κά είπε ότι «σε λίγες ημέ­ρες θα ξεκι­νή­σει η κατα­σκευή όπου δεν έχει ξεκι­νή­σει ακό­μα» ενώ για την επι­χεί­ρη­ση απο­συμ­φό­ρη­σης των νησιών είπε ότι «αυτή θα γίνει πάντα με γνώ­μο­να τη δυνα­τό­τη­τα κάθες περι­φέ­ρειας την οποία έχου­με ορί­σει στο 1% του πληθυσμού».

«Τους πρώ­τους μήνες του 2020 θα δουν οι κοι­νω­νί­ες απτά απο­τε­λέ­σμα­τα από τις επι­στρο­φές και τη φύλα­ξη των συνό­ρων όσον αφο­ρά τη μεί­ω­ση των ροών με ορί­ζο­ντα το εξά­μη­νο» συμπλή­ρω­σε ο κ. Πέτσας.

Καταδικάζει τον προπηλακισμό Μηταράκη ο περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου

Με δήλω­ση του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο περι­φε­ρειάρ­χης Βορεί­ου Αιγαί­ου, Κώστας Μου­τζού­ρης, κατα­δι­κά­ζει τη χθε­σι­νή επί­θε­ση σε βάρος του βου­λευ­τή Χίου και υφυ­πουρ­γού Εργα­σί­ας Νότη Μητα­ρά­κη στο Δημαρ­χείο της Χίου, όπου προ­σερ­χό­ταν σε ειδι­κή συνε­δρί­α­ση για το μετα­να­στευ­τι­κό και προ­σφυ­γι­κό ζήτημα.

«Πρέ­πει όμως, σημεί­ω­σε ο κ. Μου­τζού­ρης να γίνει αντι­λη­πτό ότι αυτά συμ­βαί­νουν για­τί η κατά­στα­ση που έχει δημιουρ­γη­θεί στα νησιά κάνουν τις τοπι­κές κοι­νω­νί­ες να υπερ­βαί­νουν ακό­μα και αυτά τα παρα­δο­σια­κά όρια τους». Στη δήλω­ση του ακό­μα ο κ. Μου­τζού­ρης τόνι­σε ότι «οι τοπι­κές κοι­νω­νί­ες έκα­ναν υπο­μο­νή και­ρό τώρα. Απαι­τού­με πλέ­ον από τη Διοί­κη­ση του κρά­τους να κάνει πρά­ξη άμε­σα τις προ­ε­κλο­γι­κές της υπο­σχέ­σεις. Από τα όσα έχουν εξαγ­γελ­θεί ως τώρα δεν έχει υπάρ­ξει το παρα­μι­κρό απο­τέ­λε­σμα πέραν της αύξη­σης του αριθ­μού των μετα­να­στών στα νησιά. Κοντά στις 50.000 μετα­νά­στες έχου­με στα τρία μεγά­λα νησιά από τους οποί­ους οι μισοί στη Λέσβο. Φτά­νει… Στα πλαί­σια της νομι­μό­τη­τας θα κάνου­με ότι πρέ­πει να κάνου­με για τα νησιά μας και τους νησιώτες».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων