- Διαφήμιση -

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα για Κορκονέα — Σαραλιώτη

Δείτε ποιες αλλαγές πρότεινε ο εισαγγελέας – Πώς τοποθετήθηκε ο συνήγορος του Επαμεινώνδα Κορκονέα

Την αλλα­γή του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου για τον Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέαζήτη­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας του Μικτού Εφε­τεί­ου Λαμί­ας, όπου εκδι­κά­ζε­ται η υπό­θε­ση της δολο­φο­νί­ας του Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λου σε δεύ­τε­ρο βαθμό.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε τη μετα­τρο­πή της κατη­γο­ρί­ας από ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση με άμε­σο δόλο σε ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση με ενδε­χό­με­νο δόλο και την αθώ­ω­ση του Βασί­λη Σαρα­λιώ­τη.

Η δια­δι­κα­σία ξεκί­νη­σε με διευ­κρι­νι­στι­κές ερω­τή­σεις προς τον Βασί­λη Σαρα­λιώ­τη και στη συνέ­χεια άρχι­σε η αγό­ρευ­ση του εισαγ­γε­λέα που μετα­ξύ των άλλων είπε πως ο κατη­γο­ρού­με­νος Επα­ει­νών­δας Κορ­κο­νέ­ας δεν είχε πρό­θε­ση να σκο­τώ­σει και πυρο­βό­λη­σε βρι­σκό­με­νος σε κατά­στα­ση θυμού.

«Απο­δει­κνύ­ε­ται πως δεν υπήρ­χε άμε­σος δόλος να σκο­τώ­σει τα άτο­μα που ήταν απέ­να­ντί του» επε­σή­μα­νε ο εισαγ­γε­λέ­ας και πρό­σθε­σε πως ο Γρη­γο­ρό­που­λος ήταν ο άτυ­χος της στιγμής.

«Οι υπό­λο­γοι εξα­κο­λου­θούν να μη λένε την αλή­θεια και προ­σπα­θούν να συγκα­λύ­ψουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα» είπε μετα­ξύ των άλλων ο συνή­γο­ρος πολι­τι­κής αγω­γής Νίκος Κων­στα­ντό­που­λοςχαρα­κτη­ρί­ζο­ντας αντι­φα­τι­κή την πρό­τα­ση του εισαγγελέα.

Από την άλλη πλευ­ρά ο συνή­γο­ρος του Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα Βαγ­γέ­λης Ανδρού­λας τόνι­σε πως η πρό­τα­ση του εισαγ­γε­λέα έδω­σε απα­ντή­σεις σε ζητή­μα­τα που απα­σχό­λη­σαν το δικα­στή­ριο όλο αυτό το διάστημα.

Το δικα­στή­ριο συνε­δριά­ζει εκ νέου στις 14 Μαρτίου.

 

Πηγη www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων