- Διαφήμιση -

Διάλογοι – «φωτιά» που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος με τα πλαστά διπλώματα

Τις διαστάσεις που λάβει είχε η παράνομη δράση του κυκλώματος που χορηγούσε πλαστά διπλώματα οδήγησης, καταδεικνύουν διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης

Τις δια­στά­σεις που λάβει είχε η παρά­νο­μη δρά­ση του κυκλώ­μα­τος που χορη­γού­σε πλα­στά διπλώ­μα­τα οδή­γη­σης, κατα­δει­κνύ­ουν διά­λο­γοι που περι­λαμ­βά­νο­νται στη δικο­γρα­φία της υπόθεσης.

Διά­φο­ρα άτο­μα από όλη την Ελλά­δα αλλά και από το εξω­τε­ρι­κό, φαί­νο­νται ότι απευ­θύ­νο­νταν στον κατη­γο­ρού­με­νο ιδιο­κτή­τη σχο­λής οδη­γών, ζητώ­ντας να μάθουν με ποιο τρό­πο μπο­ρούν να πάρουν το δίπλω­μα, χωρίς εξετάσεις.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κοί είναι μάλι­στα ορι­σμέ­νοι εκ των δια­λό­γων που περι­λαμ­βά­νο­νται στη δικο­γρα­φία, που δημο­σιεύ­ει το «Πρώ­το Θέμα», που έχει σχη­μα­τι­στεί σε βάρος των εννέα συλ­λη­φθέ­ντων, οι οποί­οι ανα­μέ­νε­ται να απο­λο­γη­θούν την Τρί­τη στον ανα­κρι­τή κατά της Διαφθοράς.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ., το αντί­τι­μο για δίπλω­μα φορ­τη­γού ξεκι­νού­σε από 2.000 ευρώ, ενώ για δίπλω­μα λεω­φο­ρεί­ου έφτα­νε τα 2.500 ευρώ. Ίδια «ταρί­φα» είχαν τα μέλη του του κυκλώ­μα­τος και για την έκδο­ση διπλώ­μα­τος για συρό­με­νο φορ­τη­γό, ενώ για βανά­κι εννέα θέσε­ων το ποσό έπε­φτε στα 1.500 ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώ­μα­τος φέρο­νται όμως να έκα­ναν και… αβά­ντα σε όσους δεν είχαν τη δυνα­τό­τη­τα να δώσουν τόσα χρή­μα­τα. Στην κατη­γο­ρία αυτή των «υπο­ψη­φί­ων οδη­γών», οι κατη­γο­ρού­με­νοι προ­σέ­φε­ραν τη δυνα­τό­τη­τα να εμφα­νι­στούν στην αίθου­σα, αλλά να μην έχει σημα­σία τι θα γρά­ψουν. Εκεί οι «ταρί­φες» κυμαί­νο­νταν από 550 έως 1500 ευρώ, ανά­λο­γα με τη κατη­γο­ρία του οχήματος.

Οι κατη­γο­ρού­με­νοι οι οποί­οι έλα­βαν προ­θε­σμία για να προ­ε­τοι­μά­σουν την υπε­ρα­σπι­στι­κή τους γραμ­μή αντι­με­τω­πί­ζουν ‑κατά περί­στα­ση- τα κακουρ­γή­μα­τα της δωρο­δο­κί­ας, της δωρο­λη­ψί­ας και της ψευ­δούς βεβαί­ω­σης και τα πλημ­με­λή­μα­τα της σύστα­σης συμ­μο­ρί­ας, της φθο­ράς ξένης ιδιο­κτη­σί­ας και της ψευ­δούς ιατρι­κής βεβαίωσης.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στην αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, συνε­λή­φθη­σαν συνο­λι­κά εννέα άτο­μα, εκ των οποί­ων επτά υπάλ­λη­λοι Διεύ­θυν­σης Μετα­φο­ρών και Επι­κοι­νω­νιών της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και δύο ιδιώ­τες, ιδιο­κτή­τες σχο­λών οδήγησης.

Σε κάποιον από αυτούς, καταγράφεται ο ένας από τους δύο ιδιοκτήτες σχολών οδήγησης να συνομιλεί με πελάτη που ζει και εργάζεται στην Γερμανία ως εξής:

 • Πελά­της: Από τη Γερ­μα­νία, καλη­μέ­ρα από κρύο ρε. Είναι εδώ στη δου­λειά δύο παι­διά από την Ουγ­γα­ρία τα οποία θέλουν επι­βα­τι­κό, να τα φέρω;
 • Ιδιο­κτή­της σχο­λής οδη­γών: Από την Ουγγαρία;
 • Πελά­της: Ναι, ρε, Ε.Ε.
 • Ιδιο­κτή­της σχο­λής οδη­γών: Θέλουν άδεια παρα­μο­νής έξι μήνες στην Ελλάδα.
 • Πελά­της: Ουγ­γα­ρία, είναι στην Ευρώ­πη αυτοί ρε.
 • Ιδιο­κτή­της σχο­λής οδη­γών: Δεν έχει σημα­σία θέλουν άδεια παρα­μο­νής (…) πρέ­πει να έρθουν, να γρα­φτούν στην Ελλά­δα, να κάνουν άδεια παρα­μο­νής έξι μήνες.
 • Πελά­της: Τους γρά­φω εγώ ότι μένουν σε εμέ­να όπως κάνα­με με τη γυναί­κα του Μ. μετά εντά­ξει προχωράει;
 • Ιδιο­κτή­της σχο­λής οδη­γών: Ναι θέλει την άδεια όμως να υπάρχει
 • (…)
 • Πελά­της: Για να μην εμφα­νι­στούν καθό­λου να έρθουν… Τι… Πώς τέλος πάντων ….
 • Ιδιο­κτή­της σχο­λής οδη­γών: Θα μιλή­σου­με, θα τα πού­με για­τί είμαι στο υπουργείο.

Τι ζήταγε ο διευθυντής για να τους καλύπτει

Μάλι­στα, ήταν τέτοια η «μανία» των μελών του κυκλώ­μα­τος να συνε­χί­σουν την δρά­ση τους που σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από τη δικο­γρα­φία προ­κύ­πτει ότι στις 12 Δεκεμ­βρί­ου 2018 εξή­γη­σαν στον διευ­θυ­ντή της Διεύ­θυν­σης του Νότιου Τομέα (σσ και κατη­γο­ρού­με­νο στην υπό­θε­ση πλέ­ον) τι συμ­βαί­νει με τις «στη­μέ­νες αίθου­σες» και στη συνέ­χεια συζή­τη­σαν μετα­ξύ τους για το χρη­μα­τι­κό πόσο που έπρε­πε να κατα­βάλ­λουν για να τους καλύ­ψει και να τον εντά­ξουν στην ομάδα.

Το κάθε μέλος φέρε­ται να έδω­σε 1.500 ευρώ, με το συνο­λι­κό ποσό να φτά­νει τα 12.000 ευρώ. Ο διευ­θυ­ντής εμφα­νί­ζε­ται σε συνο­μι­λία να ζητά επι­πλέ­ον 300 ευρώ για να πλη­ρώ­σει το σέρ­βις του αυτο­κι­νή­του του και λίγες ημέ­ρες μετά, άλλα τόσα για να εξο­φλή­σει τα τέλη κυκλοφορίας.

Απαι­τεί δε, αλλά 1.000 ευρώ από κάθε υπάλ­λη­λο που εμπλέ­κε­ται στις «στη­μέ­νες αίθουσες».

Διάλογος 1

 • Υπάλ­λη­λος : Δεν θα σε ρωτή­σει πιθα­νό­τα­τα , αλλά άμα σε ρωτή­σει έτσι πετά το να σου πω και καλεί άλλο , πρε­πει αυριο να μαζέ­ψου­με 1,5 ο καθένας
 • Υπάλ­λη­λος : εντάξει
 • Υπάλ­λη­λος : για­τί είπα­με να του το δώσου­με για τα Χρι­στού­γεν­να και καλά και για όλο αυτό αλλά να μην το δώσου­με , να του τα δώσου­με αυριο αλλά να τα δώσει ο Γ. και καλά ότι το κάνει αυτός αλλά ειναι περί­ερ­γο να του δώσουν τόσα λεφτά από μόνοι τους απ για­τί από μέσα έχει γίνει η μ@@@@@@ και είπα­με να μαζέ­ψει ο καθέ­νας 1,5 .
 • Υπάλ­λη­λος : ω ρε γαμ@@@.
 • Υπάλ­λη­λος : έλα την Παρα­σκευή το πρωί να έχεις 1,5 , το έχου­με πει και στον Κ. αλλά λέει είναι ταπί αλλά θα παει ο Τ. και θα του πει » φίλε δεν γίνε­ται να μην δώσεις αυτά» (…) 10/10 θα ακυ­ρω­θεί και αυτή να ξέρεις αλλά προ­έ­χει να επι­στρέ­ψεις και αυτά.
 • Υπάλ­λη­λος : ω ρε φίλε δεν υπάρχουν.
 • Υπάλ­λη­λος : Κατά­λα­βες, επο­μέ­νως να εισαι προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος , για­τί λογι­κά οι δυο Γ. θα έρθουν να τα ζητή­σουν … Εδώ θα σωθεί η οικο­γε­νεια ή θα σκέ­φτε­σαι τώρα τα πέντε και τα επτά ;

Διάλογος 2

 • Υπάλ­λη­λος : για να κλεί­σει αυτό είναι πολ­λα που πρε­πει να σκε­φτού­με και πως να τα χει­ρα­γω­γή­σου­με . Είναι πάρα πολ­λά. Για­τί πλέ­ον ο άλλος πάνω έχει δυο επι 25 επι 30 επι 40 πόσο είναι . Και αν πάμε μια κάτω, για­τί το σκε­φτό­μου­να για­τί, που έλε­γες κατι άλλο και αυτά αν γίνει . Αν κατι γίνει και τσε­κά­ρει κατι , τελειώ­σα­με. Θα πει πάρ­τε το καπε­λά­κι σας και φύγε­τε μόνοι σας. Θα μας το πει. Δηλα­δή είναι λίγο, για­τί το σκε­φτό­μου­να και δίπλα εντά­ξει υπάρ­χουν επι­λο­γές του λέω αλλά πρέ­πει και είναι και ο άλλος ρε φίλε για­τί είναι δύσκο­λο. Μου λεει και αν πει όχι ; Του λέω άστο υπάρ­χουν επι­λο­γές και μετά λέω θα κλεί­σουν όλα.
 • Υπάλ­λη­λος : Ναι
 • Υπάλ­λη­λος : όντως θα κλεί­σουν όλα του λέω και τώρα που το σκέ­φτο­μαι πιο ώρι­μα δεν γίνε­ται χωρίς αυτόν.

Διάλογος 3

 • Υπάλ­λη­λος : Δεν γίνε­ται αλλιώς για­τί δεν είναι . Δεν υπάρ­χει βρύ­ση κάνου­λα αφού εγώ φταίω και παίρ­νω , εσύ δεν φταις. Δεν γίνε­ται να το αφή­σου­με έτσι, αυτό της το είπα . Το ξεκαθάρισα…
 • Ιδιο­κτή­της σχο­λής οδή­γη­σης : Πώς θα γίνει ; Θα βάλου­με μ@@@@@ τώρα μπρά­βο στο μαγα­ζί μας ;

Οι εικονικές αίθουσες

Απο­κα­λυ­πτι­κή ήταν η υπάλ­λη­λος της αρμό­διας Διεύ­θυν­σης Μετα­φο­ρών η οποία ανα­κά­λυ­ψε σε δύο φακέ­λους κατό­χων διπλω­μά­των πως είχαν κάνει «φτε­ρά» τα συγκε­ντρω­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, τα οποία όταν τα ανα­ζή­τη­σε βρή­κε πως τις επί­μα­χες ημέ­ρες και ώρες εξέ­τα­σης των υπο­ψη­φί­ων δεν είχαν προ­γραμ­μα­τι­στεί αίθου­σες και συνε­πώς αυτές που ανα­γρά­φο­νταν ήταν εικονικές.

Η υπάλ­λη­λος ενη­μέ­ρω­σε το διευ­θυ­ντή της για τις «εικο­νι­κές αίθου­σες» και στη συνέ­χεια μίλη­σε σε συνά­δελ­φο της, την οποία εμπι­στευό­ταν, για τα στοι­χεία που είχε στα χέρια της.

Σημειώ­νε­ται ότι στην επί­μα­χη συνο­μι­λία τα πρό­σω­πα που κατα­γρά­φο­νται δεν είναι κατηγορούμενοι.

 • Υπάλ­λη­λος: Άκου να δεις, σήμε­ρα ζήτη­σαν τους φακέ­λους από κάτω, ξένα άτο­μα. Ναι, είναι εικο­νι­κές αίθου­σες, ανέ­βη­κα πάνω, του το είπα. Κοι­τάξ­τε λέω, κύριε διευθυντά…
 • Υπάλ­λη­λος: Αυτό πώς το πήρες χαμπάρι;
 • Υπάλ­λη­λος: Είπα ότι από εδώ και πέρα δεν θα δώσω γνη­σιό­τη­τα αν δεν είναι από το φάκε­λο, πήγα και έψα­ξα στην συγκε­κρι­μέ­νη ημε­ρο­μη­νία επει­δή ήμουν υπο­ψια­σμέ­νη από όλα αυτά που έχουν γίνει. Το κάνω κάθε φορά αυτό τώρα. Πήγα και είδα. Δεν θυμά­μαι τώρα την ημε­ρο­μη­νία, αν υπήρ­χε τέτοια αίθου­σα και δεν υπήρ­χε. Δεν θυμά­μαι ακρι­βώς ποιος υπέγραφε …
 • Υπάλ­λη­λος: Και τα δυο ήταν σε ανύ­παρ­κτες αίθουσες;
 • Υπάλ­λη­λος: Η μια ήταν 21/12 /2017 στις 11 η ώρα στην τρί­τη αίθου­σα και δεν υπήρ­χε η τρί­τη αίθου­σα που­θε­νά. Εν τω μετα­ξύ έχουν εξα­φα­νί­σει και κάτι άλλο, να το ξέρεις, στα λέω για­τί μπο­ρεί κάτι να πάθω. Άκου τι του είπα. Για­τί να σου πω κάτι ; Δεν είμαι χαζή, εγώ χαζή το παί­ζω, για­τί έτσι είναι ο ρόλος μου εκεί. Του λέω, ε κύριε διευ­θυ­ντά αυτά είναι μετρη­μέ­να κου­κιά, σας είπα … Έψα­ξες λέει «βρή­κες τα δικά μου που υπο­γρά­φω;» Δεν υπάρ­χουν του λέω που­θε­νά . Αυτά τα χαρ­τιά που κατε­βαί­νουν κάτω στην αίθου­σα που ορί­ζει ποιος είναι οι επι­τρο­πές και ο επό­πτης δεν υπάρ­χουν που­θε­νά τα παλιά. Μόνο από το 2019 και μετά , τα άλλα τα έχουν εξαφανίσει.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων