- Διαφήμιση -

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί έως και τις 22 Αυγούστου

Προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από σήμε­ρα λόγω εργα­σιών κατα­σκευ­ής της γραμ­μής 4 του μετρό Αθήνας

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Τρο­χαί­ας, λόγω εκτέ­λε­σης εργα­σιών, κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα από 04-08-2022 έως 22-08-2022 και καθ΄όλη τη διάρ­κεια του 24ώρου, θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται προ­σω­ρι­νή και τμη­μα­τι­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στα παρα­κά­τω οδι­κά τμή­μα­τα, περιο­χής Δήμου Αθη­ναί­ων, ως εξής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων