- Διαφήμιση -

Αθήνα: Γιατί διαφέρει πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις

Η άναρ­χη δόμη­ση της Αθή­νας, το ελλη­νι­κό «εφεύ­ρη­μα» της αντι­πα­ρο­χής, τα δύο ποτά­μια της πρω­τεύ­ου­σας που δεν είναι πια ποτά­μια. Πώς δια­μορ­φώ­θη­κε πολε­ο­δο­μι­κά και αρχι­τε­κτο­νι­κά η Αθή­να και ποιες προ­ο­πτι­κές έχει στο μέλλον;

Δύο άνθρω­ποι με γνώ­σεις και αγά­πη για το ίδιο αντι­κεί­με­νο «συνο­μι­λούν», τοπο­θε­τώ­ντας στο κέντρο της συζή­τη­σης την Αθή­να. Ο πολι­τι­κός μηχα­νι­κός, Δημο­σθέ­νης Αντω­νό­που­λος, θέτει ερω­τή­μα­τα στην ανα­πλη­ρώ­τρια καθη­γή­τρια στο τμή­μα αρχι­τε­κτό­νων στο ΕΜΠ, Ιφι­γέ­νεια Μάρη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων