- Διαφήμιση -

Αθήνα: Επίθεση αγνώστων με πέτρες σε υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Στό­χος βαν­δα­λι­σμού έγι­ναν τα γρα­φεία της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Ενω­σια­κών Πόρων και Υπο­δο­μών του Υπουρ­γεί­ου Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων, λίγο μετά το μεση­μέ­ρι της Τρίτης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Αγρο­τι­κή Οικο­νο­μία — Πολι­τι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων