- Διαφήμιση -

Άστεγος συνελήφθη για τη φωτιά στην Ερμού

Ομολόγησε πως είχε πάει να μείνει τη νύχτα και για να ζεσταθεί άναψε κεριά

Στον εισαγ­γε­λέα οδη­γεί­ται αύριο ένας 56χρονος άστε­γος Ελλη­νο­αι­γύ­πτιος, ο οποί­ος συνε­λή­φθη από ανα­κρι­τι­κούς υπαλ­λή­λους της Πυρο­σβε­στι­κής, ως υπαί­τιος της πυρ­κα­γιάς που εκδη­λώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα στο εγκα­τα­λειμ­μέ­νο κτή­ριο στην οδό Ερμού, το οποίο κατα­στρά­φη­κε από τις φλόγες.

Ο 56χρονος συνε­λή­φθη το πρωί, μετά από υπο­δεί­ξεις αστυ­νο­μι­κών που είχαν πάει στο σημείο και τον είδαν να βγαί­νει από το κτή­ριο. Στην κατο­χή του βρέ­θη­καν και ελλη­νι­κά και αιγυ­πτια­κά έγγρα­φα, ενώ στην αρχή ήταν αρνη­τι­κός όταν τον ρωτούσαν.

Οδη­γή­θη­κε στο Ανα­κρι­τι­κό Τμή­μα της Πυρο­σβε­στι­κής, στην οδό Πει­ραιώς, όπου τελι­κά ομο­λό­γη­σε ότι είχε πάει για να μεί­νει τη νύχτα στο κτή­ριο και άνα­ψε κεριά για να ζεστα­θεί, από τα οποία πιθα­νό­τα­τα προ­κλή­θη­κε η πυρκαγιά.

Σημειώ­νε­ται ότι από την αυτο­ψία που έγι­νε στο χώρο, δια­πι­στώ­θη­κε ότι πράγ­μα­τι υπήρ­χαν κεριά, που πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι προ­κά­λε­σαν την πυρκαγιά.

Για την υπό­θε­ση ενη­με­ρώ­θη­κε η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Αθη­νών και ο 56χρονος κρα­τεί­ται με την κατη­γο­ρία του εμπρη­σμού από πρόθεση.

Μέχρι και αυτή την ώρα παρα­μέ­νει στον τόπο της πυρ­κα­γιάς ένα όχη­μα της πυρο­σβε­στι­κής, καθώς υπάρ­χουν ακό­μα καπνοί, ενώ από το δήμο θα ληφθούν μέτρα για την πρό­λη­ψη ατυ­χή­μα­τος, λόγω επι­κιν­δυ­νό­τη­τας του κτιρίου.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων