Εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω

Αναζητούνται από τις αρχές οι καλλιεργητές

Ένα πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­νο και οργα­νω­μέ­νο εργα­στή­ριο- φυτώ­ριο υδρο­πο­νι­κής καλ­λιέρ­γειας κάν­να­βης, εντο­πί­σθη­κε από αστυ­νο­μι­κούς της Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, σε κρυ­φό υπό­γειο δια­μέ­ρι­σμα, στο Αιγά­λεω, καθώς η είσο­δος του εργα­στή­ριου βρί­σκο­νταν μέσα σε ντου­λά­πα υπνο­δω­μα­τί­ου.

Από την έρευ­να στο δια­μέ­ρι­σμα, βρέ­θη­καν συνο­λι­κά και κατα­σχέ­θη­καν:

- 66 δεν­δρύλ­λια κάν­να­βης υδρο­πο­νι­κής καλ­λιέρ­γειας

- Κλώ­νοι κάν­να­βης βάρους -20.100- γραμμ.

- 37- ρίζες δεν­δρυλ­λί­ων κάν­να­βης,

- Πλή­ρης εξο­πλι­σμός εργα­στη­ρί­ου — φυτω­ρί­ου καλ­λιέρ­γειας δεν­δρυλ­λί­ων κάν­να­βης και

- Ζυγα­ριά ακρι­βεί­ας

Οι καλ­λιερ­γη­τές δεν βρέ­θη­καν, γι’ αυτό συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη τους.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων