- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Υπάλληλοι νυχτερινού κέντρου χτύπησαν αστυνομικούς και πήραν ένα όπλο

Διατάχθηκε ΕΔΕ για το πρωτοφανές περιστατικό

«Πονο­κέ­φα­λο» έχει προ­κα­λέ­σει στην Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία ένα περι­στα­τι­κό που συνέ­βη στο Γκά­ζι και στο οποίο εμπλέ­κο­νται αστυ­νο­μι­κοί εκτός υπηρεσίας.

Ένα σοβα­ρό περι­στα­τι­κό απα­σχο­λεί τις τελευ­ταί­ες μέρες την ηγε­σία της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας αφού εμπλέ­κο­νται σε αυτό αστυ­νο­μι­κοί εκτός υπηρεσίας.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα του in.gr , ειδι­κοί φρου­ροί φέρο­νται να μετέ­βη­σαν σε νυχτε­ρι­νό κέντρο της συγκε­κρι­μέ­νης περιο­χής όπου ήλθαν σε προ­στρι­βή με θαμώ­νες αλλά και υπεύ­θυ­νους του νυκτε­ρι­νού κέντρου για μια γυναί­κα που εργα­ζό­ταν εκεί.

Το επει­σό­διο είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό των δυο αστυ­νο­μι­κών και την αρπα­γή ενός υπη­ρε­σια­κού όπλου.

Οι δυο ειδι­κοί φρου­ροί σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, χτυ­πή­θη­καν από τους υπαλ­λή­λους του μαγα­ζιού ενώ ο ένας από τους δυο κατέ­λη­ξε στο νοσοκομείο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες στην προ­σπά­θεια τους να δια­φύ­γουν, ο ένας από τους δυο πυρο­βό­λη­σε στον αέρα χωρίς, ευτυ­χώς, να τραυ­μα­τι­στεί κάποιος ενώ για το περι­στα­τι­κό έχει σχη­μα­τι­στεί δικογραφία.

Όπως ανα­φέ­ρουν αξιω­μα­τού­χοι της λεω­φό­ρου Κατε­χά­κη οι ιδιώ­τες άρπα­ξαν και το τσα­ντά­κι που περιεί­χε το υπη­ρε­σια­κό όπλο του άλλου αστυ­νο­μι­κού, το οποίο όμως βρέ­θη­κε λίγο αργότερα.

Για το περι­στα­τι­κό διε­ξά­γε­ται έρευ­να από τις κεντρι­κές υπη­ρε­σί­ες της ΕΛ.ΑΣ.

Τα τρία ερωτήματα του Γιάννη Ραγκούση

Απα­ντή­σεις και επει­γό­ντως ζητά ο Γιάν­νης Ραγκού­σης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, για το συγκε­κρι­μέ­νο περι­στα­τι­κό τονί­ζο­ντας ότι «είναι αυτο­νό­η­το πως ανά­λο­γη του περιε­χο­μέ­νου των απα­ντή­σε­ων της κυβέρ­νη­σης θα είναι και η αντί­δρα­σή μας».

«Ζητού­με από την κυβέρ­νη­ση να απα­ντή­σει επει­γό­ντως όπως έχει υπο­χρέ­ω­ση, στα παρα­κά­τω τρία ερωτήματα:

  1. αλη­θεύ­ουν τα σημε­ρι­νά σχε­τι­κά δημο­σιεύ­μα­τα για περι­στα­τι­κό συμπλο­κής αστυ­νο­μι­κών που περι­γρά­φε­ται με τίτλους όπως: «Απί­στευ­το: Μπρά­βοι νυκτε­ρι­νού κέντρου έδει­ραν αστυνομικούς»;
  2. Ήταν ειδι­κοί φρου­ροί οι εμπλε­κό­με­νοι αστυ­νο­μι­κοί και μάλι­στα είχαν πρό­σφα­τα προ­σλη­φθεί από την κυβέρνηση;
  3. Για­τί δεν έχει εκδο­θεί ακό­μη ανα­κοί­νω­ση του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη είτε για να δια­ψεύ­σει είτε για να επι­βε­βαιώ­σει τα σχε­τι­κά δημοσιεύματα;

Είναι αυτο­νό­η­το πως ανά­λο­γη του περιε­χο­μέ­νου των απα­ντή­σε­ων της κυβέρ­νη­σης θα είναι και η αντί­δρα­σή μας.» έγρα­ψε ο Γιάν­νης Ραγκού­σης σε ανάρ­τη­ση του στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο facebook.

Ζητού­με από την κυβέρ­νη­ση να απα­ντή­σει επει­γό­ντως όπως έχει υπο­χρέ­ω­ση, στα παρα­κά­τω τρία ερωτήματα:1. αλη­θεύ­ουν τα…

Δημο­σιεύ­τη­κε από Giannis Ragkousis στις Τρί­τη, 11 Φεβρουα­ρί­ου 2020

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων